Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3072
Title: Аналіз цілей економічних акторів у системі поелементного оцінювання результативності
Authors: Кобцева, Д.А.
Kobtseva, D.A.
Keywords: анализ целей
аналіз цілей
экономический анализ
економічний аналіз
результативность
результативність
Issue Date: 6-Dec-2019
Publisher: РВВ Луцького НТУ
Citation: Кобцева Д. А. Аналіз цілей економічних акторів у системі поелементного оцінювання результативності / Д. А. Кобцева // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали ІV міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Луцьк, 6 груд. 2019 р., – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – Ч. 2. – С. 134-137.
Abstract: Цілі економічних акторів є недостатньою мірою досліджений об’єкт економічного аналізу. Найчастіше об'єктами економічного аналізу стають ресурси і результати. Але не слід вважати показники, які співвідносять результати і ресурси, показниками, які автоматично відбивають співвідношення результатів з цілями, або ресурсів з цілями. Необхідно забезпечувати адекватність та порівнянність цілей як об’єктів аналізу. Для того щоб з'явилося співвіднесення результатів і цілей необхідно аналізувати цілі належним чином у відповідності до структури та способів вимірювання результатів. А для того, щоб використовувати певні методи аналізу до аналізу цілей окремо та у співставленні з результатами необхідно сприймати їх як об'єкт економічного аналізу, якому властиві ті ж самі ознаки, що і результатам. Майже ті ж самі тези слід висловлювати і стосовно порівняння цілей та ресурсів. Нажаль у сучасних регламентах економічного аналізу підприємств цілі не стають нормованими об’єктами аналізу ані за складом, ані за показниками.
Description: Посилання: 1. Кривуля П. В. Цілі економічних акторів як неповною мірою досліджений об'єкт економічного аналізу / П. В. Кривуля, .Д. А. Кобцева // Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: ПДАА, 2019. – С. 387-390. 2. Методика Паттерн на службе проектного выбора/ Султанов И.А. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://projectimo.ru/planirovanie-proekta/metod-pattern.html 3. Рибнікова Н. О. Еволюційно-генетичні зв’язки Balanced Scorecard з іншими моделями діяльності підприємства в межах "збалансованого" підходу. / Н. О. Рибнікова // Прометей. – 2008. Вип. 1(25). – С. 257–261. 4. Тіщенко С. Ф. Кореспонденція цілей управління економічними знаннями підприємства та цілей сталого розвитку / С. Ф. Тіщенко // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світа: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 186-188. 5. Кривуля П. В. Выявление и обзор возможных методов формирования целевой структуры использования денежных средств / П. В. Кривуля, О. В. Ягодкина // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 2005. – №2(84). – С. 116-123. 6. Кривуля П. В. Методы сопоставления функциональности и стоимости элементов целевой структуры финансирования / П. В. Кривуля, О. В. Ягодкина // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць Інституту конкурентного суспільства Київського національного університету імені Тараса Шевченко. Вип. 7. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. – С. 202-209. 7. Кривуля П. В. Формирование целевой структуры использования денежных средств предприятия / П. В. Кривуля, О. В. Ягодкина // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 13. Ч.1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2005. – С. 91-103. 8. Кривуля, П. В. Метод поприоритетных расходов – частная реализация общего метода лимитирования риска / П. В. Кривуля // Модернізація фінансово-кредитної системи: досвід та перспективи : Матеріали II-ї Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. 27-29 квітня 2015 р. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 150-154. 9. Кобцева Д. А. Визначення методом парних порівнянь відносної значущості цілей керованого впливу на соціум на прикладі декларованих ООН цілей сталого розвитку / Д. А. Кобцева, П. В. Кривуля // Управлінська діяльність: досвід, тенденції, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. У двох частинах. Ч. 2. Адміністративно-управлінська діяльність у публічній сфері / За загал. ред. проф. А.В. Сєрікова. – Харків:ХНУБА, 2019. – С. 133-138. 10. Кривуля П. В. Нечёткость субъективных оценок относительной значимости как составляющая аберрационного риска при использовании метода поприоритетных расходов / П. В. Кривуля, Д. А. Кобцева [Електронне видання] // Обліково-аналітичне забезпечення системи фінансово-економічної безпеки: інформаційно-комунікаційні технології та антикорупційний менеджмент : матеріали VIII Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищої освіти і молодих науковців, 6-12 листопада 2019 р., м. Харків. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – Режим доступу: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area 11. Экономический словарь/ Экономические ресурсы. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/16642/ЭКОНОМИЧЕСКИЕ_ 12. Сажина, М.А., Чибриков, Г.Г. Экономическая теория/М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков.- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Норма, 2007. – 672с. – С. 559 13. Савин К.Н. Экономическая теория: введение в экономический анализ: Курс лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-та, 2006. – 97 с. – С. 37 14. Липсиц, И.В. Экономика / И. В. Липсиц. – М.: Омега - Л, 2006.- 384с. – С. 122 15. Кривуля П. В. Про відношення понять економічної безпеки та економічної результативності: аспекти оцінки якості операційних систем / П. В. Кривуля, М. В. Дорошко, І. С. Гостєва // Культура народов Причерноморья. — 2011. — № 202. — С. 45–51.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3072
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019Lutsk_part_2_Kobtseva.pdf619,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.