Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3089
Title: Недооцінені складові інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в Україні
Other Titles: Недооцененные составляющие инфраструктурного обеспечения региональных инновационных процессов в Украине
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: організації сфери інжинірингу
регіональні інноваційні процеси
інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів
организации сферы инжиниринга
региональные инновационные процессы
инфраструктурное обеспечение региональных инновационных процессов
Issue Date: 2019
Publisher: ФОП Лібуркіна Л.М.
Citation: Моргачов І.В. Недооцінені складові інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в Україні / І.В. Моргачов // Проблеми економіки. - 2019. - № 4. - С. 81-87.
Abstract: В статті акцентовано увагу на недооціненість організацій сфери інжинірингу в нормативній базі та статистичному обліку в якості важливої складової інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів. Висвітлено системні проблеми участі організацій сфери інжинірингу в інтенсифікації досліджуваних процесів та визначено заходи їх усунення. Метою роботи є обґрунтування гіпотези щодо недооціненності організацій сфери інжинірингу в якості складових інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в Україні та уточнення дійсної ролі цих організацій. Конкретизована можливість використання показників організацій сфери інжинірингу в якості індикаторів виявлення тренду деіндустріалізації регіонів та національного господарства. Виявлена негативна динаміка чисельності працюючих в організаціях сфери інжинірингу та їх кількості, що свідчить про погіршення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів та зменшення рівня їх інтенсивності. Уточнена дійсна роль цих організацій в регіональних інноваційних процесах, обґрунтовано необхідність їх інтеграції з науковими організаціями та один з одним в частині формування баз даних та узгодження виконання наукових робіт, а також покращення статистичного обліку інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в напряму детального висвітлення показників організацій сфери інжинірингу за регіонами, що дозволяє підвищити якість моніторингу державної підтримки регіональних інноваційних процесів. В пропонованій схемі взаємодії організацій сфери інжинірингу та наукових організацій перші мають стати замовниками робіт з метою практичного впровадження інноваційних ідей в проектно-кошторисну документацію.
В статье акцентировано внимание на недооцененность организаций сферы инжиниринга в нормативной базе и статистическом учете в качестве важной составляющей инфраструктурного обеспечения региональных инновационных процессов. Освещены системные проблемы участия организаций сферы инжиниринга в интенсификации исследуемых процессов и определены меры их устранения. Целью работы является обоснование гипотезы о недооцененности организаций сферы инжиниринга в качестве составляющих инфраструктурного обеспечения региональных инновационных процессов в Украине и уточнения действительной роли этих организаций. Конкретизирована возможность использования показателей организаций сферы инжиниринга в качестве индикаторов выявления тренда деиндустриализации регионов и национального хозяйства. Выявлена негативная динамика численности работающих в организациях сферы инжиниринга и их количества, что свидетельствует об ухудшении инфраструктурного обеспечения региональных инновационных процессов и снижении уровня их интенсивности. Уточнена действительная роль этих организаций в региональных инновационных процессах, обоснована необходимость их интеграции с научными организациями и друг с другом в части формирования баз данных и согласования выполнения научных работ, а также улучшения статистического учета инфраструктурного обеспечения региональных инновационных процессов в направлении детального освещения показателей организаций сферы инжиниринга по регионам, что позволяет повысить качество мониторинга государственной поддержки региональных инновационных процессов. В предлагаемой схеме взаимодействия организаций сферы инжиниринга и научных организаций первые должны стать заказчиками работ с целью практического внедрения инновационных идей в проектно-сметную документацию.
Description: Доведено концепт підвищення ролі організацій сфери інжинірингу в регіональних інноваційних процесах, що передбачає їх інтеграцію з науковими організаціями та один з одним в частині формування баз даних та узгодження виконання наукових робіт, а також покращення статистичного обліку інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в напряму детального висвітлення показників організацій сфери інжинірингу за регіонами, що дозволяє підвищити якість моніторингу державної підтримки регіональних інноваційних процесів. Література 1. Бочарова Ю.Г. Інноваційна інфраструктура: сутність, значення та класифікація, Економіка та управління національним господарством, 2017. № 9. С. 9-13. 2. Бузько І.Р., Галгаш Р.А. Інституціональна модель стратегічної координації взаємодії підприємств в регіональних кластерах, Вісник СНУ ім. В.Даля, 2017. № 6. С. 45-51. 3. Вдовічен А.А., Соколюк О.В. Інноваційна інфраструктура як фактор регіонального розвитку, Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2013. Вип. 1. С. 130-135. 4. Галгаш Р.А. Регіональні кластери підприємств: розвиток та стратегічна координація : монографія / Р.А. Галгаш. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 344 с. 5. Гончаров В.М., Моргачов І.В. Державна інноваційна політика розвитку науково- технічних систем: монографія. Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2013. 372с. 6. Семененко І.М. Забезпечення сталого розвитку регіону: інституційні засади та трансформація цільового управління підприємствами: монографія / І.М.Семененко // Сєвєродонецьк: СНУ ім. В.Даля, 2017. – 370 с. 7. Тяжкороб І.В. Просторові форми організації економіки регіону: стратегія розвитку та інвестиційне забезпечення: монографія / І.В.Тяжкороб. – Київ: «Видавництво Людмила», 2018. – 404. 8. Князевич А. О. Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку, Журнал «Економіка та держава». 2013. № 8. С.9-12. 9. Йохна М. А., Стадник В. В. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посібник. Київ: Вид. центр. «Академія», 2005. 400 с. 10. Ильенкова С. Д., Гохберг Л. М., Ягудин С. Ю. Инновационный менеджмент : учеб. пособие. Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. 327 с. 11. Закон України «Про архітектурну діяльність», Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 31, ст.246 12. Статистичні данні Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 13. Наукова та інноваційна діяльність в Україні [статистичний збірник Державної служби статистики України]. Київ: Держаналітінформ, 2018. 178 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3089
Appears in Collections:Галгаш Руслан Анатолійович
Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов.Недооцінені склад.інфр.забезп.PE_No_04_2019.pdf286,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.