Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3094
Title: Організаційне удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів
Other Titles: Organizational improvement of infrastructure support of regional innovation processes
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіональні інноваційні процеси
інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів
проект
регіональний інноваційний фонд
поріг доцільності фінансування фонду
побічний результат регіональних інноваційних процесів
дерево подій
мультиплікативний податковий ефект
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Моргачов І. В. Організаційне удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів / І. В. Моргачов // Вісник Хмельницького національного університету. - 2019. - № 6. - С.126–130.
Abstract: В статті наголошено про актуальність пошуку шляхів удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів, які мають стимулюючий вплив на інтенсивність і корисність цих процесів з метою економічного розвитку регіонів та національного господарства. Уточнено концепт організаційного удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів, що передбачає визначення економічної основи фінансової підтримки досліджуваних процесів та особливостей її надання. В якості економічної основи фінансової підтримки досліджуваних процесів обґрунтовано частина їх побічного результату у вигляді мультиплікаційного податкового ефекту. Уточнено теоретико-методичні підходи визначення значення останнього. Такий підхід ґрунтується на використанні дерева подій, яке має систематично уточнюватися. Метод дозволяє визначати частку інвестицій в регіональні інноваційні процеси, що трансформуються в податкові надходження та ймовірності відповідних подій. Звернуто увагу на допустимість в розрахунках об’єктивної похибки, часткова нейтралізація якої можлива шляхом систематичної роботи зі збору, аналізу і оброблення статистичної інформації щодо регіональних інноваційних процесів. Обґрунтовано надання фінансової підтримки регіональним інноваційним процесам на безповоротній основі для організаторів проектів. Поворотність передбачена внаслідок дії податкового мультиплікаційного ефекту через інтенсифікацію таких процесів. Конкретизована неможливість фінансової підтримки регіональних інноваційних процесів без економічного стимулювання осіб – їх організаторів. Обґрунтовано теоретико-методичні положення визначення порогу доцільності фінансування регіональних інноваційних фондів, що є підґрунтям оптимізації інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів.
The article emphasizes the urgency of finding ways to improve the infrastructure of regional innovation processes that have a stimulating effect on the intensity and usefulness of these processes for the economic development of regions and the national economy. The concept of organizational improvement of the infrastructural support of regional innovation processes has been clarified. As an economic basis for the financial support of the studied processes, a part of their side result in the form of a multiplier tax effect is substantiated. Theoretical and methodological approaches to determining the value of the latter are specified. This approach is based on the use of an event tree that should be systematically specified. The method allows to determine the share of investments in regional innovation processes, which are transformed into tax revenues and probabilities of corresponding events. The author drew attention to the admissibility in the calculations of the objective error, the partial neutralization of which is possible by systematic work on the collection, analysis and processing of statistical information on regional innovation processes. Provision of financial support to regional innovation processes on an irrevocable basis for project promoters is justified. The turnaround is predicted by the tax multiplier effect due to the intensification of such processes. The impossibility of financial support of regional innovation processes without economic stimulation of the persons (their organizers) is specified. The theoretical and methodological provisions of determining the threshold of expediency of financing of regional innovation funds are substantiated, which are the basis for optimization of infrastructure support of regional innovation processes.
Description: Уточнено концепт організаційного удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів, що передбачає визначення економічної основи фінансової підтримки досліджуваних процесів та особливостей її надання. В якості економічної основи фінансової підтримки регіональних інноваційних процесів обґрунтовано частина їх побічного результату у вигляді мультиплікаційного податкового ефекту. Методичною основою визначення такого ефекту є формування та систематичне удосконалення дерева подій, на основі якого визначається частка інвестицій, що в результаті регіональних інноваційних процесів трансформується в податкові надходження, а також ймовірності відповідних подій. Організаційною основою удосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів є формування структур (регіональних інноваційних фондів), що систематично здійснюють оцінку побічного результату від протікання таких процесів та надають фінансову підтримку організаторам регіональних інноваційних проектів на безповоротній основі. Безповоротність фінансової підтримки визначена в якості ключової умови успішності створюваних структур і така умова ґрунтується на таких важливих положеннях: метою є фінансова підтримка процесів, а не осіб. В свою чергу повернення від регіональних інноваційних процесів здійснюється в державний і місцевий бюджети у вигляді прямого і побічного результатів в будь-якому разі, навіть за умов невдачі окремих інноваційних проектів. Оскільки повернення від процесів відбувається в будь-якому разі, не слід вимагати такого повернення від конкретних осіб. В свою чергу фінансова підтримка самих процесів не можлива без економічного стимулювання осіб – організаторів регіональних інноваційних проектів. Запропоновані методичні підходи визначення порогу доцільності фінансування регіональних інноваційних фондів дозволяють здійснювати оптимізацію пропонованих елементів інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3094
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов.VKNU-ES-2019-N6 (276).pdf525,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.