Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3153
Title: Переклад як діалог культур
Other Titles: Перевод-диалог культур
Translation is a dialogue of cultures
Authors: Давіденко, Н.О.
Давиденко, Н.А.
Davidenko, N.O.
Keywords: переклад
міжмовні й міжкультурні проблеми
міжкультурна комунікація
перевод
межъязыковые и межкультурные проблемы
межкультурная коммуникация
translation
cross-lingual and cross-cultural issues
intercultural communication
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Давіденко Н. О. Переклад як діалог культур / Н. О. Давіденко // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури і міжкультурної комунікації : зб. наук. пр. – Сєвєродонецьк, 2016. – С. 25-28.
Abstract: Статтю присвячено питанням перекладу, як важливого засобу спілкування між індивідами, які розмовляють різними мовами та належать до різних культур. Розглядається важливість вирішення проблем міжмовного та міжкультурного характеру, які виникають у процесі перекладу. Автор доводить, що для забезпечення адекватної міжкультурної комунікації творча діяльність перекладача має спрямовуватися на примирення двох суперечливих тенденцій: збереження мовної норми рецептивної культури в перекладі та її гармонізацію з нормою оригіналу як феномена вихідної культури.
Статья посвящена вопросам перевода, как важного средства общения между индивидами, которые разговаривают на разных языках и принадлежат к разным культурам. В статье рассматривается важность решения проблем межъязыкового и межкультурного характера, которые возникают в процессе перевода. Автор доказывает, что для обеспечения адекватной межкультурной коммуникации творческая деятельность переводчика должна направляться на примирение двух противоречивых тенденций: сохранение языковой нормы рецептивной культуры в переводе и ее гармонизации с нормой оригинала как феномена исходной культуры.
The article is concerned with the problems of translation as an important means of communication between the persons, who speak different languages and belong to different cultures. The article discusses the importance of solving the problems of cross-lingual and crosscultural nature, which arise in the process of translation. The author proves that to ensure adequate intercultural communication the translator should be directed to reconcile two contradictory tendencies: the preservation of linguistic norms of the target culture in translation and harmonization with the norms of the original as a phenomenon of the source culture.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3153
Appears in Collections:Публікації співробітників кафедри іноземних мов та професійної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Давіденко_Тези_2016 перевод_25-28.pdf231,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.