Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3155
Title: Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць (Том 1)
Other Titles: Organization and Planning of the Rolling Stock Fleet Maintenance (Volume 1)
Authors: Чернецька-Білецька, Н.Б.
Баранов, І.О.
Мірошникова, М.В.
Chernetska–Biletska, N.
Baranov, I.
Miroshnikova, M.
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Чернецька-Білецька Н.Б. Організація та планування роботи парку рухомого складу залізниць (Том 1) : навч. посібник / Н.Б. Чернецька- Білецька, І.О. Баранов, М.В. Мірошникова та інш. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 192 с. - DOI : https://doi.org/ 10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0150-0)-2019-192.
Abstract: У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та принципи раціональної експлуатації локомотивів та організації локомотивного господарства; розглянуті питання підвищення надійності локомотивів, організації і технології технічного обслуговування, поточного ремонту та екіпірування. Наведено методики розрахунків потреби та планування роботи локомотивів і локомотивних бригад. Розглянуто основні питання використання сучасних принципів і методів формування і розвитку потокової системи ремонту, орієнтованої на споживача. Розглянуто методи механізації і автоматизації ремонтних процесів і екіпірування локомотивів; приділено увагу розрахункам робочої сили і бригадним формам організації праці. Навчальний посібник рекомендується студентам денної та заочної форм навчання напряму «Транспортні технології» при виконанні курсового та дипломного проектування.
The study guide outlines the theoretical foundations and principles of efficient maintenance of locomotives and locomotive operation management. The issues of increasing the reliability of locomotives, organization and technology of maintenance, current repair and equipment are considered. The methods of calculating needs and planning operation of locomotives and the work of locomotive crews are given. The main issues of using modern principles and methods of formation and development of a customer-oriented production line maintenance are considered. The methods of maintenance mechanization and automation, and equipping of locomotives are considered. Attention is paid to workforce planning and team forms of labour organization. The study guide is recommended for full-time and part-time students in the subject area “Transport Technology” while working on the term and diploma papers.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3155
ISBN: 978-617-11-0150-0
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Мірошникова Марія Володимирівна
Баранов Ігор Олегович
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна

Files in This Item:
File SizeFormat 
Organization_and_planning_of_work.pdf6,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.