Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3157
Title: Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій МУДРІСТЬ та ПРОСТІР)
Other Titles: Semantic and cognitive approach to lingistic analysis (on the basis of universal concepts WISDOM and SPACE)
Authors: Тараненко, О.Г.
Фоміна, С.Б.
Taranenko, O.G.
Fomina, S.B.
Issue Date: 2014
Citation: Тараненко О. Г. Семантико-когнітивний підхід у лінгвоаналізі (на прикладі концептів-універсалій МУДРІСТЬ та ПРОСТІР) : монографія / О.Г. Тараненко, С.Б. Фоміна. – Луганськ : 2014. – 242 с.
Abstract: У монографії представлено сучасну лінгвістичну інтерпретацію концепту й художнього дискурсу. Схарактеризовано категорії простору та мудрості в парадигмі наукових знань і розглянуто як об’єкт лінгвістичних студій. Запропоновано методику аналізу концепту ПРОСТІР за текстовими асоціативно-смисловими полями, що дає змогу дослідити реалізацію просторової семантики й окремі аспекти сприйняття простору в мовній свідомості авторів як представників культур свого часу. Простір розглянуто як частину загальної моделі світу, як створене художніми та лінгвокультурними засобами навколишнє середовище, репрезентоване в макроструктурі концепту, сформованій класифікаційнимий та диференційними ознаками, ранжованими за інформаційним, образним та інтерпретаційним змістами. Кількісний аналіз польової організації концепту дозволяє схарактеризувати спільні й відмінні риси простору як комплексного уявлення фрагменту світу в сприйнятті представниками різних мовних культур. Визначено та проаналізовано конотативний компонент в складі концепту МУДРІСТЬ в українській та англійській мовах. Для того щоб проаналізувати концепт МУДРІСТЬ певним чином, треба використати суто лінгвістичний підхід – побудову семної структури цього концепту. Звісно, що саме семна структура дає нам більш детальне та чітке зображення того чи іншого поняття або саме концепту. У нашому дослідженні ми маємо на увазі збудувати семну структуру концепту МУДРІСТЬ, взявши за основу аналіз тлумачних словників української та англійської мов на лексичному рівні, а також праналізувати фразеологічний та паремійний рівні цього концепту у вищеозначених мовах. Цим ми відтворимо повсякденно-побутову картину світу в аспекті концепту МУДРІСТЬ та надамо зразок поглибленого лінгвістичного аналізу.
The present monograph presents the modern interpretation of the categories of concept and fiction discourse in linguistics. The category of space in the paradigm of scientific knowledge and as an object of linguistic studies is discussed. The method of the concept SPACE analysis in the text associative-semantic fields gives the possibility to investigate the implementation of spatial semantics and some aspects of perception of space in the linguistic consciousness of the authors as members of their cultures. Explicit and implicit ways of the concept expression in the system of verbalization are investigated. Space is observed as a part of the general model of the world created by the means of artistic environment, represented in the macrostructure of the concept and formed by classification and differential features, ranked according to information, figurative and interpretive content. Quantitative analysis of the concept field organization can describe the common and distinctive features of space as a complex of ideas about the world in the perception of representatives in different linguistic cultures. The connotative component is identified and analyzed as part of the concept WISDOM in Ukrainian and English mapping of the world. The methods of seme analysis are based on the context of cognitive linguistic paradigm. The cognitive linguistic paradigm is the leading domain of linguistic nowadays that deals with the phenomenon of concept. Due to the seme analysis the following elements are found and considered on such linguistic levels as lexical, phraseological and proverbs investigation involving in Ukrainian and English worldview.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3157
Appears in Collections:Монографії вчених університету
Наукові видання, створені співробітниками Інституту міжнародних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
monograf 2014.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.