Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3175
Title: Регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення
Other Titles: Регулирование региональных инновационных процессов и их инфраструктурного обеспечения
Authors: Моргачов, І.В.
Morhachov, I.V.
Моргачёв, И.В.
Keywords: регіональна інноваційна політика
регіональні інноваційні процеси
інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів
региональная инновационная политика
региональные инновационные процессы
инфраструктурное обеспечение региональных инновационных процессов
regional innovation policy
regional innovation processes
infrastructure provision of regional innovation processes
Issue Date: 2020
Publisher: ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)
Citation: Моргачов І.В. Регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення / І.В. Моргачов // Бізнес Інформ. - 2020. - № 1. - С. 129-135.
Abstract: Метою роботи є уточнення теоретико-методичних положень державного регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення, що є підґрунтям вдосконалення системи державної підтримки досліджуваних процесів. Звернуто увагу на регіональні інноваційні процеси як засіб виходу регіону з депресивного стану шляхом поглиблення та вдосконалення спеціалізації в міжнародному розподілу праці. Розглянуто особливості регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення. Елементами останнього визначено науково-технічні системи. Важливим інструментом державного регулювання досліджуваних процесів визнано регіональну інноваційну політику. Уточнено її сутність, завдання, чинники впливу, особливості, проблеми та суб’єкти реалізації, об’єкти впливу. Визначено причинно-наслідковий зв’язок державної підтримки регіональних інноваційних процесів, а також складові успішності останніх. Як важливий результат до- сліджуваних процесів розглянуто побічний результат у вигляді мультиплікаційного податкового ефекту, що є економічною основою державної підтримки інноваційних проектів. Конкретизовано роль секторів економіки в процесі реалізації регіональних інноваційних проектів з урахуванням питання прийняття ризику та можливості використання додаткових вигід від успішних регіональних інноваційних проектів.
Целью работы является уточнение теоретико-методических положений государственного регулирования региональных инновационных процессов и их инфраструктурного обеспечения, что является основой совершенствования системы государственной поддержки исследуемых процессов. Обращено внимание на региональные инновационные процессы как средство выхода региона из депрессивного состояния путем углубления и совершенствования специализации в международном разделения труда. Рассмотрены особенности регулирования региональных инновационных процессов и их инфраструктурного обеспечения. В качестве элементов последнего определены научно-технические системы. Важным инструментом государственного регулирования исследуемых процессов признана региональная инновационная политика. Уточнены ее сущность, задачи, факторы влияния, особенности, проблемы и субъекты реализации, объекты воздействия. Определена причинно-следственная связь государственной поддержки региональных инновационных процессов, а также составляющие успешности последних. В качестве важного результата исследуемых процессов рассмотрен побочный результат в виде мультипликационного налогового эффекта, который является экономической основой государственной поддержки инновационных проектов. Конкретизирована роль секторов экономики в процессе реализации региональных инновационных проектов с учетом вопроса принятия риска и возможности использования дополнительных выгод от успешных региональных инновационных проектов.
The publication is aimed at closer defining the theoretical-methodical provisions of the State regulation of regional innovation processes and their infrastructure provision, which is the basis for improving the system of the State provision of the researched processes. Attention is drawn to regional innovation processes as a means of getting the region out of the depressive status by deepening and improving specialization in the international division of labor. The features of regulating regional innovation processes and their infrastructure provision are considered. Scientific and technical systems have been identified as elements of the latter. Regional innovation policy is recognized as an important instrument for the State regulation of the researched processes. Its essence, tasks, factors of influence, features, problems and subjects of implementation, objects of influence are specified. The causal relationship of the State provision of regional innovation processes, as well as the components of success of the latter, have been defined. As an important result of the researched processes, a by-product of the multiplied tax effect is considered, which is the economic basis of the State provision of innovative projects. The role of sectors of the economy in the course of implementation of regional innovative projects has been specified, taking into account the issue of risk acceptance and the possibility of taking advantage of the additional benefits of the successful regional innovation projects.
Description: Розгляд теоретичних основ державного регулювання регіональних інноваційних процесів дозволив конкретизувати особливості регіональної інноваційної політики, основною метою якою є інтенсифікація та оптимізація відповідних процесів на основі гармонізації інтересів усіх учасників регіональних інноваційних проектів та нейтралізації вад ринкового механізму взаємовідносин суб’єктів господарювання. Обґрунтовано важливість державного регулювання в реалізації важливих для регіону інноваційних проектів, а також регіональної інноваційної інфраструктури. Як важливий елемент інфраструктури розробки та реалізації регіональних інноваційних проектів виділено сукупність науково-технічних систем, роль яких у регіональних інноваційних процесах ще залишається не до кінця дослідженою. Конкретизовано роль секторів економіки в процесі реалізації регіональних інноваційних проектів з урахуванням питання прийняття ризику та можливості використання додаткових вигод від успішних регіональних інноваційних проектів. З огляду на такий розподіл ролей визначено важливу мету регіональної інноваційної політики, яка полягає в об’єднанні та взаємодії заощаджень регіональних домашніх господарств, регіонального інноваційного потенціалу та здібностей підприємницького сектора економіки. Визначено закономірності державного регулювання регіональної інноваційної діяльності та роль науково-технічних систем у реалізації інноваційних проектів, що є теоретичною основою розробки теоретико-методичних пропозицій щодо вдосконалення інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3175
ISSN: 2222-4459
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов (3).pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.