Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3176
Title: Специфіка оцінювання регіональних інноваційних процесів
Other Titles: Specificity Of Evaluation Of Regional Innovation Processes
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Keywords: регіональні інноваційні процеси
інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів
оцінювання інноваційних процесів
проект
граничний продукт регіональних чинників виробництва
інтенсивність впровадження та освоєння інновацій
regional innovation processes
infrastructural support of regional innovation processes
evaluation of innovation processes
project
border product of regional factors of production
intensity of implementation and development of innovations
Issue Date: 2019
Publisher: Університет економіки та права «КРОК»
Citation: Моргачов І. В. Специфіка оцінювання регіональних інноваційних процесів / І. В. Моргчаов // Вчені записки Університету «КРОК». - 2019. - № 4(56). - С.198-203. doi: 10.31732/2663-2209-2019-56-198-203
Abstract: В статті розглянуто специфіку та проблеми оцінювання регіональних інноваційних процесів. Об’єктивне оцінювання регіональних інноваційних процесів уточнено в якості підстави формування дієвих заходів державного регулювання як досліджуваних процесів, так і їх інфраструктурного забезпечення. Регіональні інноваційні процеси розглянуто в якості чинника отримання переваг господарства регіону в міжнародному розподілі праці. Такі переваги є ключовою основою економічного розвитку території в умовах глобалізації та посилення світової конкуренції. Удосконалено теоретико-методичний концепт оцінювання регіональних інноваційних процесів з урахуванням їх специфіки, зокрема відносності інновацій, диференціації джерел фінансування, та використання показників інтенсивності, що дозволяє більш якісно здійснювати управління регіональними інноваційними процесами. Відносний характер інноваційних процесів зумовлює необхідність відокремлення інноваційних від квазііноваційних. Порівняння граничного продукту регіональних чинників виробництва визначено в якості основи відокремлення інноваційних процесів від квазіінноваційних. Обґрунтовано можливість використання методів оцінювання ефективності, що є аналогічними в аналізі інвестиційних проектів, однак з урахуванням специфіки регіональних інноваційних. Використання відповідних методів є можливим оскільки регіональні інноваційні процеси протікають у вигляді інвестиційних проектів. Це дозволяє оцінювати не тільки результативність але й ефективність відповідних процесів як співвідношення результатів і витрат. Уточнено специфіку останніх та проблеми їх оцінювання. Запропоновано показники інтенсивності впровадження та освоєння інновацій в якості додаткових критеріїв результативності регіональних інноваційних процесів та відповідного інфраструктурного забезпечення.
The article deals with the specifics and problems of evaluating regional innovation processes. The objective assessment of regional innovation processes is specified as the basis for the formation of effective measures of state regulation of both the investigated processes and their infrastructural support. Regional innovation processes are considered as a factor in gaining advantages of the region's economy in the international division of labor. Such benefits are a key basis for the economic development of the territory in the context of globalization and increased global competition. The theoretical and methodological concept of evaluation of regional innovation processes has been improved, taking into account their specificity, in particular the relativity of innovations, differentiation of sources of financing, and the consideration of intensity indicators, which allows to better manage regional innovation processes. The relative nature of innovation processes necessitates the separation of innovative from quasi-innovatives. Comparison of the marginal product of regional factors of production is defined as the basis for separating innovative processes from quasi-innovative ones. The possibility of using methods of performance evaluation, which are similar in the analysis of investment projects, but taking into account the specifics of regional innovations processes, are substantiated. The use of appropriate methods is possible because regional innovation processes take the form of investment projects. This allows us to evaluate not only the performance but also the efficiency of the processes involved as the ratio of results to costs. The specifics and the problems of their evaluation have been clarified. Indicators of intensity of introduction and development of innovations as additional criteria of efficiency of regional innovation processes and corresponding infrastructure are offered.
Description: Удосконалено теоретико-методичний концепт оцінювання регіональних інноваційних процесів з урахуванням специфіки досліджуваних процесів, зокрема відносності інновацій, диференціації джерел фінансування, та використання показників інтенсивності, що дозволяє більш якісно здійснювати управління регіональними інноваційними процесами. Обґрунтовано тези: 1) враховуючи відносний характер інновацій відокремлення регіональних інноваційних процесів від інших (квазіінноваційних) можливе шляхом порівняння граничного продукту регіональних чинників виробництва; 2) оскільки регіональні інноваційні процеси реалізуються у формі інвестиційних проектів оцінювання їх ефективності з урахуванням зміни цінності грошей у часі можливе завдяки поширеним показникам оцінки ефективності інвестицій. Однак такі показники слід використовувати з урахуванням специфіки регіональних інноваційних процесів; 3) оцінювання регіональних інноваційних процесів та відповідного інфраструктурного забезпечення можливе завдяки показникам інтенсивності впровадження та освоєння інновацій. Уточнено методичні підходи, особливості та специфіка реалізації цих тез.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3176
ISSN: 2307-6968
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов-Вчені записки Університету_№4(56).pdf406,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.