Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3184
Title: Правова просвіта населення як елемент правової культури суспільства
Other Titles: Legal education population as an element of legal culture of society
Authors: Татаренко, Г.В.
Татаренко, І.В.
Tatarenko, H.V.
Tatarenko, I.V.
Keywords: правова просвіта
правова культура
правове виховання
правосвідоміст
громадянин
населення
право
правовий захист
відповідальність
Issue Date: 2019
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Татаренко Г. В. Правова просвіта населення як елемент правової культури суспільства / Г. В. Татаренко, І. В. Татаренко // Актуальні проблеми права : теорія і практика. - 2019. - № 1. - С. 87-94
Abstract: Становлення України як демократичної правової держави неможливо без підвищення рівня правосвідомості громадян, формування соціальної поведінки, що базується на повазі до права і закону, на ефективному механізмі захисту прав і свобод. Політика держави повинна бути спрямованою на посилення впливу та створення різноманітності форм правового навчання, освіти, подолання правового нігілізму і популізму, на задоволення потреб населення у правових знаннях. У статті розглядаються проблеми правової освіти та просвіти, формування правової культури населення; а також питання, пов’язані з реформування державної політики в сфері підвищення правової культури та освіченості населення. Визначено, що найважливішими напрямками діяльності держави є інформування населення про права та свободи людини, про способи їх захисту;ефективне ведення державної політики в галузі забезпечення громадян безкоштовною юридичною допомогою. Велике значення в правовій освіті населення мають засоби масової інформації і ефективність здійснення правової пропаганди, інформування громадян про зміни в законодавстві. Підкреслюється, що правова культура виступає елементом механізму реалізації конституційних прав громадян нарівні з нормами, що закріплюють ці права, їх гарантіями, юридичними обов'язками і правосвідомістю. Розвиток правової культури населення забезпечується за допомогою системи правової освіти, правові основи якої встановлено як внутрішньо-національним так і міжнародним законодавством. Акцентується увага на тому, що питання правової просвіти в Україні мають історичне коріння, аналізується просвітницька діяльність Товариства «Просвіта». Розглядаються питання співвідношення понять «правова освіта» і «правова просвіта», форми, завдання та цілі правового просвітництва. Актуальність проблеми зміцнення рівня правової культури шляхом повішення ефективності правової освіти та просвіти визначається необхідністю всебічного розвитку громадянського суспільства, заохоченням членів суспільства до активної участі в розбудові правової, демократичної, соціальної держави.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3184
Appears in Collections:Татаренко Галина Вікторівна
№ 1 (37)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11.pdf388,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.