Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3212
Title: Вдосконалення роботи соортувальних станцій на основі технологій тривимірного аудіовізуального моделювання
Other Titles: Improvement working sorting stations basis of technologies three-dimensional audiovisual modeling
Authors: Баранов, І.О.
Мірошникова, М.В.
Москот, С.В.
Кравченко, В.А.
Baranov, I.
Miroshnikova, M.
Moskot, S.
Kravchenko, V.
Keywords: сортувальна станція
маневрова робота
безпека руху
моделювання
тренажер
sorting station
maneuvering
movement safety
simulation
simulator
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Вдосконалення роботи соортувальних станцій на основі технологій тривимірного аудіовізуального моделювання / І. О. Баранов, М. В. Мирошникова, С. В. Москот, В. А. Кравченко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 7 - 9.
Abstract: В роботі розроблений метод вдосконалення маневрової роботи великих сортувальних станцій, в основі якого лежить принцип якісної підготовки і підвищення кваліфікації оперативного персоналу в умовах віртуальної реальності. Розроблені принципи підвищення безпеки виробничих процесів на залізничному транспорті за рахунок застосування технологій тривимірного аудіовізуального моделювання, типова архітектура тренажера гіркового комплексу, концепція навчально-методичного комплексу навчання працівників сортувальних станцій з використанням тренажерів гіркового комплексу.
The method improving shunting work of large sorting stations is developed in work, which is based principle qualitative training and advanced training of operational personnel in virtual reality. The principles improving safety of production processes on railway transport due use technologies three-dimensional audiovisual modeling, typical architecture of simulator roller coaster, concept training and methodological training workers of sorting stations using roller coaster simulators.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3212
Appears in Collections:Мірошникова Марія Володимирівна
Баранов Ігор Олегович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_7-9.pdf205,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.