Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3273
Title: Інтеграція немоторизованого та автомобільного транспорту у місті
Other Titles: Integration of non-motorized and automobile transport in the city
Authors: Шовкун, Я.В.
Шевчик, О.О.
Жепелеу, І.М.
Новак, А.М.
Новак, Д.М.
Роговий, А.С.
Shovkun, Y.V.
Shevchik, A.A.
Zhepeleu, I.M.
Novak, A.M.
Novak, D.M.
Rogovoy, A.S.
Keywords: немоторизований транспорт
автомобільний транспорт
автобус
велосипед
евристична модель
non-motorized transport
road transport
bus
bicycle
heuristic model
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Інтеграція немоторизованого та автомобільного транспорту у місті / Я. В. Шовкун, О. О. Шевчик, І. М. Жепелеу, А. М. Новак, Д. М. Новак, А. С. Роговий // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. наук. праць наук.-практ. конф., 14-16 жовтня 2019 р., м. Лиман (Донецька обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2019. - С. 178- 182.
Abstract: Дослідження має на меті визначення пріоритетних автобусних зупинок, використовуючи алгоритм максимального покриття, включаючи зменшення відстані при визначенні потенційного попиту. В евристичній моделі використано два критерії: усунення надлишкових автобусних зупинок та пріоритетність зупинок автобусів для функціонування передавальних станцій для інтеграції велосипедів-автобусів. Потенційний попит та відстань до найдальшої точки попиту обслуговуються автобусними зупинками.
The aim of the study was to determine the priority bus stops using the maximum coverage algorithm, including reducing the distance in determining potential demand. The heuristic model uses two criteria: eliminating redundant bus stops and priority bus stops for the functioning of transmission stations for the integration of bicycle buses. Potential demand and the distance to the farthest point of demand are served by bus stops.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3273
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 14-16 листопада 2019 року м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 11.2019_178-182.pdf645,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.