Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3279
Title: Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк : у 2-х ч. Ч. 1
The collection of research materials of the third international conference «Advanced technologies in research and education»
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк : у 2-х ч. Ч. 1 / [ред. кол. : Рязанцев О. (гол. ред.), Татарченко Г., Хорошун Г. [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. (Україна), Фонд підтримки буд. галузі (Німеччина) [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 188 с. – Парал. тит. арк. англ.
Description: У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила з 27 по 28 лютого 2020 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено актуальні дослідження за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики, Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки. Матеріали збірника можуть бути використані викладачами і науковцями вищих навчальних закладів, науково-технічними працівниками, аспірантами та студентами. Матеріали в збірнику друкуються мовою оригіналу. Статті прорецензовано членами редакційної колегії.
The collection contains materials of the Third International Conference «Advanced Technologies in Research and Education», which hold on 27‒28 of February 2020. The Collection touches upon the issues of actual problems in the directions: Innovations in building and architechture; Computer science, engineering and cyber security; Problems of transport and logistics development; Problems of applied physics and engineering; Current trends of higher education in the context of globalization, Current problems of engineering, chemical engineering, ecology an denvironmental safety. The pedagogues, researchers, science and technical off icers, postgraduates and students in the fields of Building, Physics, Engineering, Information Technology, Economics, Tourism, and Language translation can use the materials of the collection.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3279
ISBN: 978-617-11-0162-3
Appears in Collections:Сучасні технології в науці та освіті

Files in This Item:
File SizeFormat 
suchasni_tehnologii_1.pdf5,57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.