Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3361
Title: Підвищення економічної ефективності управління пасажирським залізничним комплексом України
Other Titles: Improvement economic efficiency management of passenger transport complex of Ukraine
Authors: Баранов, І.О.
Крекін, Я.О.
Осьмірко, М.В.
Сердюкова, С.О.
Baranov, I.
Krekin, Y.
Osmirko, M.
Serdyukova, S.
Keywords: економічна ефективність
пасажирські перевезення
залізничний комплекс
модель
маршрутизація
маркетингова логістика
economic efficiency
passenger transportation
railway complex
model
routing
marketing logistics
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Підвищення економічної ефективності управління пасажирським залізничним комплексом України / І. О. Баранов, Я. О. Крекін, М. В. Осьмірко, С. О. Сердюкова // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 14 - 17.
Abstract: В роботі виконано аналіз причин, що зумовили зниження прибутку від пасажирських перевезень та визначені основні напрямки реформування пасажирського залізничного комплексу. Обґрунтовано поняття маркетингова логістика у пасажирському комплексі та економічний маркетинго-логістичний механізм управління пасажирським залізничним комплексом, а також поняття стандартів якості обслуговування пасажирів і їх визначення доведені як нові категорії, яким притаманні головні функції, форми і методи використання. З урахуванням зміни пасажиропотоку, кон’юнктури на ринку перевезень та інших чинників запропоновано раціональні принципи організації підприємництва в структурах пасажирського комплексу і впровадження логістичного механізму.
The paper analyzes reasons for reducing profit from passenger traffic and identifies main areas of reforming passenger railway complex. The concept marketing logistics in passenger complex and economic marketing and logistic mechanism of management passenger railway complex, as well as the concept of standards passenger service quality are proved, and their definitions are proved as new categories, which have the main functions, forms and methods use. Taking into account changes in passenger flow, market conditions and other factors, rational principles of organization entrepreneurship in structures passenger complex and implementation of logistic mechanism are proposed.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3361
Appears in Collections:Баранов Ігор Олегович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_14-17.pdf383,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.