Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3390
Title: Удосконалення технології проектування кривих залізничної колії в плані
Other Titles: Improvement technology of designing railway track curves in plan
Authors: Марченко, Д.М.
Ткаченко, О.А.
Ралко, М.В.
Зубенко, М.О.
Marchenko, D.
Tkachenko, O.
Ralko, M.
Zubenko, M.
Keywords: проектування
залізнична колія
перехідна крива
математична модель
раціональна форма
поїзд
центробіжна сила
design
railway track
transition curve
mathematical model
rational form
train
centrifugal force
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Удосконалення технології проектування кривих залізничної колії в плані / Д. М. Марченко, О. А. Ткаченко, М. В. Ралко, М. О. Зубенко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 95 - 99.
Abstract: Проаналізовані раніше запропоновані вимоги до перехідних кривих, їхнє виконання і відповідні цим вимогам форми перехідних кривих. Встановлено, що в умовах швидкісного руху багато з запропонованих перехідних кривих не відповідають усім необхідним вимогам. З погляду цих вимог сформульовані геометричні й основні динамічні умови, що предявляються для перехідних кривих. Сформульована і вирішена задача побудови перехідної кривої раціональної форми. Отримані залежності для кривизни перехідної кривої варто розглядати як залежності кривизни центру мас залізничного екіпажу. Для забезпечення виконання вимог на ділянці перехідної кривої по непогашеному прискоренню, його зміни і крутизни відводу підвищення зовнішньої рейки достатньо, щоб були обмежені перша і друга похідна кривизни перехідної кривої.
Previously proposed requirements for transition curves, their implementation and corresponding forms of transition curves are analyzed. It is established that in conditions high-speed motion many proposed transition curves do not meet all necessary requirements. From point view these requirements, geometric and basic dynamic conditions are formulated for transition curves. The problem constructing transitional curve rational form is formulated and solved. The obtained dependences for curvature transition curve should be considered as dependence curvature center mass of railway crew. In order to ensure that requirements on section transition curve for unprecedented acceleration are satisfied, its variation and steepness removal elevation outer rail is sufficient limit first and second derivatives curvature of transition curve.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3390
Appears in Collections:Марченко Дмитро Миколайович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_95-99.pdf431,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.