Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3413
Title: Класифікація конструктивних схем колісних пар та окремих коліс з позицій їх впливу на опір руху
Other Titles: Classification structural schemes of wheel sets and individual wheels from the perspective of their influence on the resistance to movement
Authors: Семенов, С.О.
Михайлов, Є.В.
Semenov, S.
Mikhailov, E.
Keywords: аналіз
класифікація
колесо
колісна пара
опір руху
рейковий екіпаж
технічне рішення
analysis
classification
wheel
wheel pair
resistance to movement
rail crew
technical solution
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Семенов С. О. Класифікація конструктивних схем колісних пар та окремих коліс з позицій їх впливу на опір руху / С. О. Семенов, Є. В. Михайлов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 160 - 162.
Abstract: У роботі проаналізовано основні шляхи зменшення опору руху рейкових екіпажів. Відзначено, що існуюча традиційна конструкція колісної пари має ряд суттєвих недоліків з позицій генерації сил опору руху екіпажу. Радикальним способом зниження кінематичного опору руху рейкових екіпажів є зменшення рівня циркуляції паразитної потужності у точках контакту коліс з рейками за рахунок введення в кінематичні ланцюги розв’язуючих точок, чого можна досягти завдяки застосуванню нових технічних рішень колісних пар і окремих коліс. Результати аналізу та проведення умовної класифікації конструктивних схем колісних пар та окремих коліс с позицій їх впливу на зменшення опору руху рейкових екіпажів можуть дозволити обрання найбільш перспективних їх сполучень.
The main ways of reducing the resistance to movement of rail vehicles are analyzed. It is noted that the existing traditional design of wheel pair has a number significant drawbacks in terms the generation of forces resistance to movement the vehicle. A radical way to reduce the kinematic resistance to movement of rail vehicles is to reduce the level circulation of parasitic power at points contact between wheels and rails by introducing decoupling points into the kinematic chains, which can be achieved by using new technical solutions for wheel sets and individual wheels. The results analysis and conduction of conditional classification the structural schemes wheel sets and individual wheels from the viewpoint of their influence on the reduction in resistance to movement of rail vehicles can enable them to choose the most promising combinations of them.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3413
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_160-162.pdf387,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.