Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3418
Title: Математичні моделі варіації характеристик пятен нагріву при термічних правці верхніх обв'язувань піввагонів
Other Titles: Mathematical models of the variation of the characteristics of heating spots during thermal correction of the upper straps of open-top wagons
Authors: Фомін, О.В.
Бурлуцький, О.В.
Горбунов, М.І.
Логвіненко, О.А.
Фоміна, А.М.
Fomin, O.V.
Burlutsky, O.V.
Gorbunov, M.I.
Logvinenko, O.A.
Fomina, A.M.
Keywords: залізничний транспорт
рухомий склад
вантажний вагонний парк
піввагон
базові елементи
верхнє обв’язування
термічна правка
математична модель
допоміжні графіки
railway transport
rolling stock
freight car park
gondola car
basic elements
upper strapping
thermal correction
mathematical model
auxiliary graphs
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Математичні моделі варіації характеристик пятен нагріву при термічних правці верхніх обв'язувань піввагонів / О. В. Фомін, О. В. Бурлуцький, М. І. Горбунов, О. А. Логвіненко, А. М. Фоміна // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 180 -184.
Abstract: Відмічено, що в сучасних умовах господарювання, конкуренції зі сторін інших видів транспорту та закордонних залізничних компаній перед вітчизняними залізницями гостро стоїть проблема постійного підвищення ефективності використання їх рухомого складу, переважна більшість якого приходиться на вантажний вагонний парк. Обґрунтована актуальність підвищення надійності вітчизняного парку вантажних вагонів, основне місце серед яких посідають піввагони. Зазначено, що основним технологічним процесом при виготовленні базових елементів піввагонів, зокрема обв’язування верхнього, є зварювання. Відмічено, що найбільш економічно доцільним методом стабілізації форми обв’язування верхнього піввагона є термічна правка з місцевим нагріванням. Представлені математичні моделі варіації характеристик пятен нагріву при термічній правці верхніх обв’язувань піввагонів, а також відповідні допоміжні графіки.
It is noted that in the current conditions of management, competition from other modes of transport and foreign railway companies, the problem of constant increase in the efficiency of the use of their rolling stock, the overwhelming majority of which falls on the freight wagon fleet, is acute before the domestic railways. The urgency of increasing the reliability of the domestic fleet of freight cars is substantiated, the main place among which is occupied by open wagons. It is noted that the main technological process in the manufacture of basic elements of open wagons, in particular, the top bandage, is welding. It is noted that the most economically feasible method of stabilizing the form of the upper gondola trim is thermal correction with local heating. Mathematical models of the variation of the characteristics of heat spots during thermal correction of the upper straps of semivagons are presented, as well as the corresponding auxiliary graphs.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3418
Appears in Collections:Горбунов Микола Іванович
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_180-184.pdf528,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.