Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3484
Title: Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць
Authors: Чернецька-Білецька, Н.Б.
Нестеренко, Г.І.
Бібік, С.І.
Музикін, М.І.
Михайлов, Є.В.
Семенов, С.О.
Чернецкая-Белецкая, Н.Б.
Нестеренко, Г.И.
Бибик, С.И.
Музыкин, М.И.
Михайлов, Е.В.
Семенов, С.А.
Chernetska-Biletska, N.
Nesterenko, H.
Bibik, S.
Muzykin, M.
Mikhailov, E.
Semenov, S.
Issue Date: 2020
Citation: Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць : навч. посібник / Н.Б. Чернецька Білецька, Г.І. Нестеренко, С.І. Бібік та ін. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 96 с. Табл. 8. Іл. 22. Бібліогр. 32 назв. - DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0169-2)-2020-96
Abstract: У навчальному посібнику здійснено аналіз історії розвитку залізниць розвинених країн світу. Виконано огляд історії залізниць України. Особливу увагу приділено технічним специфікаціям інтероперабельності (TSI). Показана історія створення TSI, актуальність їх впровадження та важливість TSI для експлуатаційної сумісності залізниць Європи. Представлені особливості розвитку континентальних залізничних мереж, розглянуті основні характеристики великих залізничних об’єднань. Показано, як на Європейському континенті в різних країнах створювали залізничні мережі. Для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання спеціальностей 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.
В учебном пособии проведен анализ истории развития железных дорог развитых стран мира. Выполнен обзор истории железных дорог Украины. Особое внимание уделено техническим требованиям интероперабельности (TSI). Показана история создания TSI, актуальность их внедрения и важность TSI для эксплуатационной совместимости железных дорог Европы. Представлены особенности развития континентальных железнодорожных сетей, рассмотрены основные характеристики больших железнодорожных объединений. Показано, как на Европейском континенте в разных странах создавали железнодорожные сети. Для соискателей высшего образования всех форм обучения специальностей 273 «Железнодорожный транспорт. Интероперабельность и безопасность на транспорте» и 275.02 «Транспортные технологии (на железнодорожном транспорте)». Может быть полезно преподавателям и аспирантам соответствующего направления.
The training manual analyzes the history of the development of railways in developed countries. A review the history of the railways of Ukraine. Particular attention is paid to the technical requirements for interoperability (TSI). The history the creation of TSI, the relevance of their implementation and the importance TSI for the interoperability of European railways are shown. The features the development of continental railway networks are presented, the main characteristics of large railway associations are considered. It is shown how rail networks were created in different countries on the European continent. For higher education applicants all forms of training specialties 273 «Railway transport. Interoperability and safety in transport» and 275.02 «Transport technologies (in railway transport) ». It may be useful to teachers and graduate students of the appropriate direction.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3484
ISBN: 978-617-11-0169-2
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Семенов Станіслав Олександрович
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
Михайлов Євген Валентинович
Навчальні, навчально-методичні видання, підручники, що створені викладачами кафедри "Логістичне управління та безпека руху на транспорті"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IНТ2_Full.pdf5,8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.