Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3596
Title: Актуальність реформ системи соціального захисту населення в Україні
Other Titles: The urgency of reforms of the social protection system in Ukraine
Authors: Христенко, Л.М.
Колеснік, С.В.
Khrystenko, L.
Kolesnik, S.
Keywords: державна служба
реформа державної служби
соціальний захист
служба соціального захисту
Public Service
civil service reform
Social Protection
social protection service
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Христенко Л.М. Актуальність реформ системи соціального захисту населення / Л.М. Христенко, С.В. Колеснік // Технологія 2019: матеріали XХІІІ міжнар. наук.-техн. конф, 24 -25 квіт. 2019 р., Сєвєродонецьк, Ч.ІІ / укл. В.Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля, 2019. – С. 159–161
Abstract: Значущість соціального захисту населення для розбудови держави та складність цієї категорії. На сьогодні вже існує опис на законодавчому рівні структури й механізму реалізації системи соціального захисту населення в Україні, проте остаточного вигляду така система, на жаль, ще не набула і перебуває у процесі постійного реформування. Питання реформи системи соціального захисту нерозривно пов’язані з процесом досягнення нашою державою орієнтирів, які означені в Конституції. Актуальність реформ у сфері соціального захисту були покликані потребами модернізації та удосконалення існуючої моделі соціального захисту населення через її невідповідність вимогам сьогодення, що стало причиною різкого падіння життєвого рівня більшості населення України. Одночасно з цим сучасний соціально-економічний стан нашої країни не дозволяє автоматично перенести ті чи інші заходи у сфері соціального захисту населення, які з успіхом функціонують в країнах з різним рівнем розвитку ринкових відносин.
Description: The importance of social protection for state building and the complexity of this category. Today, there is already a description at the legislative level of the structure and mechanism of implementation of the social protection system in Ukraine, but the final form of such a system, unfortunately, has not yet acquired and is in the process of constant reform. The issues of reforming the social protection system are inextricably linked with the process of achieving the goals set out in the Constitution by our state. The urgency of social protection reforms was due to the need to modernize and improve the existing model of social protection due to its inconsistency with today's requirements, which led to a sharp decline in living standards of the majority of the population of Ukraine. At the same time, the current socio-economic situation in our country does not automatically allow the transfer of certain measures in the field of social protection, which successfully operate in countries with different levels of market relations.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3596
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Технологія - 2019
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технология 2019_Ч2-159-161.pdfОсновний текст тез229,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.