Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3597
Title: Актуальність реформ кадрової політики в органах юстиції Україні
Other Titles: The urgency of personnel policy reforms in the judiciary of Ukraine
Authors: Христенко, Л.М.
Волга, Т.С.
Khrystenko, L.
Volha, T.
Keywords: державне управління
кадрова політика
реформа державної служби
органи юстиції України
governance
personnel policy
civil service reform
justice bodies of Ukraine
Issue Date: 2019
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Христенко Л. М. Актуальність реформ кадрової політики в органах юстиції Україні / Л. М. Христенко, Т. С. Волга // Технологія 2020 : матеріали XХІІІ міжнар. наук.-техн. конф, 24 -25 квіт. 2020 р., Сєвєродонецьк, Ч.ІІ / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. - С. 163–165
Abstract: Своєчасність, якість та повнота виконання завдань, які знаходяться в компетенції загальнодержавного та територіальних органів юстиції України, головним чином залежить від ефективності роботи кадрового складу цих органів, від їхнього професіоналізму, уміння реалізовувати завдання, соціально-етичної культури, культури у спілкуванні та ін. Тож, кадри – це обличчя системи органів юстиції України. Реформування системи публічної служби в цілому зумовлює також активізацію цієї роботи з боку керівного складу і кадрових служб в органах юстиції у напрямку суттєвого покращання роботи по формуванню кадрового резерву, підбору і розстановці кадрів, залучення до роботи в органах юстиції підготовлених кваліфікованих спеціалістів, які здатні вирішувати спеціальні завдання. Обов’язковою умовою, при цьому, має стати неухильне дотримання вимог чинного законодавства у кадровій сфері. А отже, вироблення шляхів та конкретних пропозицій реалізації кадрової реформи у сфері юстиції є актуальним та вимагає подальшого практичного опрацювання.
Description: Timeliness, quality and completeness of tasks that are within the competence of national and territorial justice bodies of Ukraine, mainly depends on the effectiveness of the staff of these bodies, their professionalism, ability to implement tasks, socio-ethical culture, culture in communication and others. Therefore, the staff is the face of the justice system of Ukraine. Reforming the public service system as a whole also presupposes the intensification of this work by the management and personnel services in the judiciary in the direction of significantly improving the work on the formation of the personnel reserve, recruitment and placement of personnel, involvement of trained qualified specialists who are able to solve special needs. task. Strict observance of the requirements of the current legislation in the field of personnel should be a mandatory condition. Therefore, the development of ways and concrete proposals for the implementation of personnel reform in the field of justice is relevant and requires further practical study.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3597
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Технологія-2020
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технология 2019_Ч2-163-165.pdfОсновний текст тез229,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.