Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3598
Title: Адміністративно-правові засади розвитку лідерського потенціалу на публічній службі в Україні
Other Titles: Administrative and legal bases for the development of leadership potential in the public service in Ukraine
Authors: Христенко, Л.М.
Вітченко, В.В.
Khrystenko, L.
Vitchenko, V.
Keywords: публічна служба
лідерський потенціал
розвиток
адміністративно-правові засади
програма розвитку
public service
leadership potential
development
administrative and legal principles
development program
Issue Date: 2020
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Христенко Л. М. Адміністративно-правові засади розвитку лідерського потенціалу на публічній службі в Україні / Л. М. Христенко, В. В. Вітченко // Технологія 2020 : матеріали XХІІІ міжнар. наук.-техн. конф, 24 -25 квіт. 2020 р., Сєвєродонецьк / укл. В.Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. - С. 222–226
Abstract: Політико-правові та державно-управлінські реалії сьогодення ставлять перед Україною складні виклики, конструктивне розв’язання яких вимагає насамперед реалізацію системних реформ у сфері державного управління та місцевого самоврядування, а також якісної трансформації публічної служби. Питання теорії та практики діагностики й розвитку лідерського потенціалу на публічній службі з кожним роком привертають усе більше уваги фахівців з різних галузей, як то адміністративного права, державного управління, психології, соціології, права та ін. Проте слід зауважити, що більшість наукових та практично-прикладних доробок були опубліковані до середини 2016 р., коли новий Закон України «Про державну службу» вступив у дію. Серед значної кількості заявлених проблем у цій сфері звертає на себе увагу слабка опрацьованість правозастосовної та державно-управлінської практики виявлення та розвитку лідерства на публічній службі, що особливо актуалізувалося під час проведення конкурсів на вакантні посади державних службовців категорії «А».
Description: Today’s political, legal, and public administration realities pose complex challenges to Ukraine, the constructive solution of which requires, first of all, the implementation of systemic reforms in the field of public administration and local self-government, as well as the qualitative transformation of the public service. Issues of theory and practice of diagnosis and development of leadership potential in the public service are attracting more and more attention from experts in various fields, such as administrative law, public administration, psychology, sociology, law and others. However, it should be noted that most of the scientific and practical works were published by mid-2016, when the new Law of Ukraine "On Civil Service" came into force. Among the significant number of stated problems in this area, the weak elaboration of law enforcement and public administration practice of identifying and developing leadership in the public service is particularly noteworthy, which was especially relevant during competitions for vacant positions of civil servants of category "A".
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3598
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Технологія-2020
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Технология 2020-224-226.pdfОсновний текст тез184,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.