Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3599
Title: Планування соціально-економічного розвитку регіону як ефективний інструмент управління національним господарством
Other Titles: Planning of socio-economic development of the region as an effective tool for managing the national economy
Authors: Христенко, Л.М.
Чорна, О.Ю.
Khrystenko, L.
Chorna, O.
Keywords: національне господарство
регіональна політика
реформа державного управління
соціально-економічний розвиток
регіональне планування
стратегічне планування
national economy
regional policy
public administration reform
socio-economic development
regional planning
strategic planning
Issue Date: 2020
Publisher: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gromadce
Citation: Христенко Л. Планування соціально-економічного розвитку регіону як ефективний інструмент управління національним господарством / Л. Христенко, О. Чорна // International Scientific Conference «Information potential of socioeconomic development of the state and regions»: Conference Proceedings, April 20, 2020. Gromadka, Poland: GOKiB. – 160 pages. – Р. 17–21
Abstract: Теоретичне дослідження дозволило сформувати уявлення про складність як самої категорії соціально-економічного розвитку регіону, що є запоруки ефективного функціонування національної й регіональної економік і їх успішного реформування, так і про важливість та масштабність процесу його планування, формою виразу якого є складна система документів у вигляді стратегій, планів, програм, проектів та ін. на різних рівнях державного управління та у розрізі різних часових термінів. Найважливішим результатом, який свідчить про ефективність планування соціально-економічного розвитку регіону, є досягнення синергетичного ефекту сумісного успішного співіснування окремих регіонів, суб’єктів, що входять до їхнього складу, та країни в цілому. Проте, виклики нестабільного динамічно-мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, а також людський чинник, коли безліч посадових осіб органів державної виконавчої влади різних рівнів приймають участь в розробці й реалізації планових документів, приводять до порушення методологічної цілісності та взаємозв’язку цього процесного етапу державного управління, що, у свою чергу, позначається на нереальності планових параметрів (індикаторів) розвитку окремих регіонів, і як наслідок, неможливості їхнього втілення у практичній діяльності без внесення значних коректив та змін. Тож, подальшого розвитку набувають питання щодо формування оновлених виважених методичних матеріалів як до порядку розроблення самих форм планової документації, так і рекомендацій до процедури їхньої реалізації (доведення до виконавців, виконання, контроль виконання, оцінка ефективності виконання).
Description: Theoretical research allowed to form an idea of ​​the complexity of the category of socio-economic development of the region, which are the key to the effective functioning of national and regional economies and their successful reform, and the importance and scale of its planning process. , plans, programs, projects, etc. at different levels of government and in terms of different time periods. The most important result, which testifies to the effectiveness of planning the socio-economic development of the region, is to achieve a synergistic effect of joint successful coexistence of individual regions, their constituent entities and the country as a whole. However, the challenges of an unstable dynamically changing external and internal environment, as well as the human factor, when many officials of state executive bodies of different levels participate in the development and implementation of planning documents, lead to a violation of methodological integrity and interconnection of this process. , which, in turn, affects the unreality of the planned parameters (indicators) of development of individual regions, and as a consequence, the impossibility of their implementation in practice without making significant adjustments and changes.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3599
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Чорна Ольга Юріївна
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference, Gromadka (20.04.20)-17-21.pdfОсновний текст тез506,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.