Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3600
Title: Актуальні засади формування і розвитку механізму фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я в умовах медичної реформи
Other Titles: Actyality principles of formation and development of the mechanism of financial support of health care institutions in the conditions of medical reform
Authors: Христенко, Л.М.
Кірієнко, Т.М.
Khrystenko, L.
Kiriienko, T.
Keywords: фінансове забезпечення
механізм фінансового забезпечення
розвиток механізму
заклади охорона здоров’я
некомерційне комунальне підприємство
медична реформа
автономізація
Національна служба здоров’я України
financial security
financial support mechanism
development of the mechanism
health care facilities
non-profit utility company
medical reform
Issue Date: 2020
Publisher: Донецький державний університет управління
Citation: Христенко Л.М. Актуальні засади формування і розвитку механізму фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я в умовах медичної реформи / Л.М. Христенко, Т.А. Кірієнко // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21-22- травня 2020 р. – Маріуполь-Київ: ПП Халіков Р.Р., 2020. – 296 с. – С. 228-220
Abstract: Попри досить широке висвітлення питань щодо фінансового забезпе-чення закладів охорони здоров’я у продовж реалізації медичної реформи (особливо у складі загальних методичних рекомендацій), залишаються недо-опрацьованими напрями аналітичного й організаційного характеру, розви-ток яких дозволить на практиці вибудувати такий механізм фінансового за-безпечення, який стане запорукою успішного функціонування реформованих закладів на ринку медичних послуг на рівні з приватним сектором, забезпе-чить належний рівень їхнього поточного стану й базису для подальшого ро-звитку. Виявлення й дослідження актуальних засад формування і розвитку фінансового забезпечення реформованих закладів охорони здоров’я, дозво-ляє перейти до наступного етапу, який полягає у вивченні всіх доступних джерел й форм фінансування з метою формування теоретичної бази для на-буття професійних навичок персоналом у питаннях залучення фінансових ресурсів для реалізації поточної діяльності й подальшого розвитку підпри-ємств медичної галузі.
Description: Despite the rather broad coverage of issues related to the financial support of health care facilities in the implementation of medical reform (especially as part of the general guidelines), there are still undeveloped areas of analytical and organizational nature, the development of which will allow in practice to build a financial support mechanism. the functioning of the reformed institutions in the market of medical services at the level of the private sector will ensure the appropriate level of their current state and basis for further development. Identification and study of current principles of formation and development of financial support of reformed health care facilities, allows us to move to the next stage, which is to study all available sources and forms of funding to form a theoretical basis for staff skills in attracting financial resources for implementation current activity and further development of the enterprises of medical branch.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3600
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Матеріали конференції_2020 (1)-219-221.pdfОсновний текст тез199,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.