Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3612
Title: Управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства
Other Titles: Cost management to ensure the economic security of the enterprise
Authors: Христенко, Л.М.
Khrystenko, L.
Keywords: економічна безпека підприємства
загрози економічної безпеки
механізм побудови захисних заходів
забезпечення економічної безпеки
витрати на забезпечення економічної безпеки
види витрат
управління витратами
методи управління витратами
управління витратами на забезпечення економічної безпеки
economic security of the enterprise
threats to economic security
mechanism for constructing protective measures
ensuring economic security
costs of economic security
types of costs
cost management
cost management methods
cost management to ensure economic security
Issue Date: 2019
Publisher: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
Citation: Христенко Л. М. Управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства / Л. М. Христенко // Економічна безпека : держава, регіон, підприємство : монографія : в 3-х т. Т. 3 / [Онищенко В.О., Козаченко Г.В., Птащенко Л.О., Онищенко С.В., Завора Т.М. та ін.] ; за заг. ред. В. О. Онищенка та Г. В. Козаченко. – Полтава : ПолтНТУ, 2019. – 399 с. – С. 289-326
Abstract: Забезпечення економічної безпеки підприємства є однією з головних умов його ефективного функціонування, фінансової стійкості й платоспроможності, динамічного розвитку, адаптованості до умов ринкового середовища та підтримання належного рівня конкурентоспроможності. Забезпеченням економічної безпеки підприємства розглядається як процес у вигляді послідовності взаємопов'язаних і взаємообумовлених дій різного характеру (кадрових, інформаційних, технічних, технологічних, організаційних, адміністративних та ін.) щодо протидії наслідкам внутрішніх або зовнішніх, об’єктивних або суб’єктивних загроз, метою якого є досягнення бажаного стану або міри захищеності підприємства від їхнього впливу у межах всіх його функціональних складових. Як і будь-який процес, забезпечення економічної безпеки підприємства пов’язане з витрачанням різних видів ресурсів, а, отже, з виникненням витрат. До витрат на економічну безпеку відносяться витрати діяльності підприємства, які спрямовано на забезпечення належного стану її захищеності від дії внутрішніх та зовнішніх, об’єктивних і суб’єктивних загроз. Тож, у монографії виявлені основні проблемні питання в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства; досліджено значення небезпек, загроз і ризиків у формуванні витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства; сформовані концептуальні основи механізму побудови системи захисних заходів в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства; сформоване уточнене поняття «витрати на забезпечення економічної безпеки підприємства» та наведена їх класифікація за визначеним переліком ознак; запропонована процедура ідентифікації витрат на забезпеченні економічної безпеки підприємства.
Description: Ensuring the economic security of the enterprise is one of the main conditions for its efficient operation, financial stability and solvency, dynamic development, adaptability to market conditions and maintaining an appropriate level of competitiveness. Like any process, the economic security of the enterprise is associated with the consumption of various types of resources, and, consequently, with the occurrence of costs. Therefore, the monograph reveals the main problematic issues in the management of costs to ensure the economic security of the enterprise; the importance of dangers, threats and risks in the formation of costs to ensure the economic security of the enterprise is studied; the conceptual bases of the mechanism of construction of system of protective measures in management of expenses for maintenance of economic safety of the enterprise are formed; the specified concept of "costs for ensuring the economic security of the enterprise" and their classification according to a certain list of features; the procedure of identification of expenses on maintenance of economic safety of the enterprise is offered.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3612
Appears in Collections:Монографії / Інститут економіки і управління
Монографії вчених університету
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_Економічна безпека_1.pdfОсновний текст монографії17,89 MBAdobe PDFView/Open
Монографія_Економічна безпека_2.pdfОсновний текст монографії2,89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.