Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3684
Title: Удосконалення процесів комбінованого витягування порожнистих циліндрів з листових за-готовок на основі математичного моделювання
Authors: Сергієнко, О.В.
Keywords: Процеси та машини обробки тиском
порожнистий циліндр
листова заготовка
комбіноване витягування
технологія
математичне моделювання
напруга
деформація
руйнування
багатоваріантне проектування
удосконалення
Issue Date: 2002
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Сергієнко О. В. Удосконалення процесів комбінованого витягування порожнистих циліндрів з листових заготовок на основі математичного моделювання [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.03.05 / О. В. Сергієнко ; СНУ ім. В. Даля. - Луганськ, 2002. - 21 с.
Abstract: Дисертація присвячена розвитку нових шляхів удосконалення технологічних процесів комбінованого витягування на основі створення математичних моделей для їх багатоваріантного автоматизованого проектування. Удосконалено аналітичний розв’язок задачі розрахунку напруг і граничних деформацій при витягуванні зі стоншенням стінки через одну і кілька матриць послідовно й одночасно з урахуванням зміцнення металу в процесі деформації. Отримано аналітичний розв’язок для напружено-деформованого стану металу на першій і наступній операціях комбінованого витягування через одну та дві матриці, що враховує зміну товщини та зміцнення металу. Розроблено алгоритм чисельного математичного моделювання процесу комбінованого витягу-вання, що передбачає обчислення напруг, деформацій, напруги плинності матеріалу в елементах заготовки, деформуючого зусилля і встановлення можливості руйнування на етапах витягування. Результати роботи у виді методик і програмних засобів використані при проектуванні технології штампування циліндра привода засувки, що дозволило зменшити витрати на матеріал до 15 % і знизити трудомісткість виготовлення на 20 %.
Description: ВИСНОВКИ 1. Показано, що ефективним шляхом пошуку раціональних режимів деформації операцій нестаціонарного процесу комбінованого витягування, є створення методики багатоваріантного комп'ютерного проектування, в основу якого покладено поетапне і поелементне моделювання напружено-деформованого стану металу, що враховує технологічні й експлуатаційні особливості деталей, що штампуються, а також вплив різних факторів, що визначають різноманіття можливих варіантів технології. 2. Удосконалено аналітичне розв’язання задачі розрахунку напруг і граничних деформацій при витягуванні зі стоншенням стінки з урахуванням зміцнення металу у виді наростаючої зміни властивостей по мірі руху часток від входу до виходу з осередку деформації для процесів витягування через одну і кілька матриць послідовно й одночасно. Отримано формули для розрахунку напруг і деформуючого зусилля, що дають уточнені убік зниження на 6 – 8 % значення напруг і зусиль у порівнянні з рішенням, що враховує деформаційне зміцнення прийняттям середнього по вогнищу деформації напруги плинності. 3. Отримано аналітичний розв’язок для напружено-деформованого стану металу при комбінованому витягуванні порожнистих циліндрів з листового матеріалу для першої і наступної операцій витягування через одну та дві матриці з урахуванням зміни товщини і зміцнення металу в елементах заготовки на етапах деформування. 4. На основі отриманих теоретичних розв’язків для НДС металу заготовки розроблено алгоритм чисельного математичного моделювання процесу комбінованого витягування, що передбачає обчислення напруг, деформацій в осередку деформації, напруги плинності металу в елементах заготовки деформуючого зусилля і встановлення можливості руйнування на етапах витягування. 5. Чисельна реалізація отриманих математичних моделей дозволила досліджувати можливі граничні стани процесів комбінованого витягування. У результаті обчислювальних експериментів показано, що максимум показника завантаження операції і відповідно руйнування заготовки може мати місце в будь-який момент формозміни, починаючи з моменту початку формування осередку деформації стоншення і кінчаючи четвертою стадією при сто-ншенні крайової частини заготовки. Місце можливого руйнування визначається співвідношенням деформацій зменшення діаметра заготовки та стоншення; зі збільшенням деформації стоншення місце руйнування зміщається від придонної частини стінки до відкритого торця циліндра. 6. Зіставлення результатів теоретичних розрахунків і експериментальних досліджень зусиль і деформацій та механічних властивостей виробів підтвердило вірогідність отриманих математичних моделей, що свідчить про можливість їхнього використання для розв’язку задач проектування технологічних процесів і як базу знань у САПР технологій штампування порожнистих циліндрів з листових заготовок. 7. Розроблено рекомендації з проектування раціональних технологічних процесів штампування порожнистих циліндрів з листових заготовок комбінованим витягуванням, що передбачає спочатку розрахунок технології в першому наближенні, котре включає побудову рівнонавантажених переходів на основі рекомендацій довідкової літератури за граничним деформуванням, а потім математичне моделювання операцій з визначенням НДС заготовки і показника завантаження їх на етапах витягування з варіюванням параметрів технології, а також вибір найкращого варіанта. 8. Результати роботи у виді методик і програмних засобів використані в навчальному процесі при вивченні дисциплін «САПР технологічних процесів» та «Технологія холодного штампування», а також при проектуванні дослідного технологічного процесу штампування циліндра привода засувки УФ-13005-050-А. Застосування нової технології забезпечує під-вищення техніко-економічних показників при виготовленні циліндрів: зниження витрат на матеріали до 15% і зменшення трудомісткості виготовлення на 20%.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3684
Appears in Collections:Aвтореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф_Сергієнко_ОВ.pdf368,07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.