Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3689
Title: Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів
Other Titles: Prerequisites for Creating and Regulations Regional Investment Funds
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Овчаренко, Є.І.
Овчаренко, Е.И.
Ovcharenko, Ie.I.
Овчаренко, Р.В.
Ovcharenko, R.V.
Івченко, Є.А,
Ивченко, Е.А.
Ivchenko, Ye.А.
Keywords: регулювання регіональних інвестиційних процесів
регіональний інвестиційний фонд
акції
облігації
облікова ставка НБУ
фінансовий важіль
Issue Date: Oct-2020
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Передумови створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів / І. В. Моргачов, Є. І. Овчаренко, Р. В. Овчаренко, Є. А. Івченко // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронне видання]. - 2020. - № 10. - DOI: 10.32702/2307-2156-2020.10.37
Abstract: Питання передумов створення регіональних інвестиційних фондів в сучасних умовах України ще залишаються актуальними та не повністю вивченими. Такі питання є зовсім різними щодо окремих видів регіональних інвестиційних фондів, що робить важливим детальну диференціацію та систематизацію таких структур. Уточнено, що регіональні інвестиційні фонди є каталізаторами інвестиційних процесів, тому дослідження передумов їхнього створення та регулювання є актуальними. В роботі розглянуто та здійснено аналіз передумов створення та регулювання регіональних інвестиційних фондів в сучасних умовах в Україні з урахуванням диференціації таких фондів за видами. Останні розділено за чотирма видами. Визначено, що чинники та причини створення регіональних інвестиційних фондів в Україні є. За трьома чинниками з п’яти наведених умови в країні є сприятливими для відповідних фондів. Основні передумови створення та регулювання таких фондів досліджено щодо першого виду - структур, які акумулюють інвестиційні ресурси регіональних інвесторів та спрямовують ці ресурси в інвестиції (як правило на світовому фондовому ринку) у високоліквідні цінні папери. Для такого виду регіональних інвестиційних фондів як передумови створення та регулювання уточнено такі: ставка податку на дивіденди в країні; рівень інвестиційної мотивації індивідуальних інвесторів; облікова ставка НБУ; збіг чи навпаки країни, де знаходиться інвестор з країною, в яку здійснюються інвестиції, а також умови передачі спадщини на активи в цінних паперах; рівень прозорості та контрольованості фондового ринку. В якості важливого чинника створення та існування регіонального інвестиційного фонду уточнено можливість використання фінансового важелю. Науковою новизною статті є уточнення передумов створення та регулювання регіональних фондів одного з їх видів в сучасних умовах України.
It is specified that regional investment funds are catalysts of investment processes, therefore researches of preconditions of their creation and regulation are actual. The issues of preconditions for the creation and regulation of regional investment funds in the current conditions of Ukraine are still relevant and not fully explored. Such issues are quite different for certain types of regional investment funds, which makes it important to detail the differentiation and systematization of such structures. The scientific novelty of the article is the clarification of the prerequisites for the creation and regulation of regional funds of one of their types. The paper considers and analyzes the preconditions for the creation and regulation of regional investment funds in modern conditions in Ukraine, taking into account the differentiation of such funds. The latter are divided into four types. It is determined that there are factors and reasons for the creation of regional investment funds in Ukraine. Three of the five factors in the country are favorable to the respective funds. The main prerequisites for the creation and regulation of such funds are studied in relation to the first type - structures that accumulate investment resources of regional investors and direct these resources to investments (usually in the global stock market) in highly liquid securities. For this type of regional investment funds, the following are specified as prerequisites for creation and regulation: the dividend tax rate in the country; the level of investment motivation of individual investors; NBU discount rate; coincidence or vice versa of the country where the investor is located with the country in which the investment is made, as well as the conditions of the transfer of inheritance to assets in securities; the level of transparency and controllability of the stock market. As an important factor in the creation and existence of a regional investment fund, the possibility of using financial leverage has been clarified. The structure of the balance sheet of such funds has been clarified, which allows the use of financial leverage and ensures compliance with the principles of financial stability of the relevant structures.
Література:
1. Овчаренко Є.І. Передумови державного регулювання високотехнологічної самозайнятості населення [Текст] / Є.І. Овчаренко, І.В.Моргачов, Н.О.Держак // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / under the editorship of Prof.M.I.Fleychuk, Dr.U.A.Ganski, Prof. V.U.Kazlouski [and other]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – Part III. – C.299 – 315. – ISBN 978-9934-19-522-8.
2. Овчаренко Є.І. Система економічної безпеки підприємства: ознаки та принципи функціонування. Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць. 2012. 24(Ч. 2). С. 133 – 143.
3. Семененко І.М. Економічна стійкість підприємства: сутність і поняття. Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. 2010. Том 2. Випуск 144. С. 78 – 82.
4. Клюс Ю.І. Удосконалення підходів до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. Том 5. Випуск 54. С. 123- 127.
5. Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства: моногр. / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. — Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. — 176 с.
6. Трансформації системи економічної безпеки підприємства: монографія / Є. А. Івченко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – 420 с.
7. Ткаченко В.Г. Инвестиционные и инновационные процессы в АПК Украины в условиях аграрной реформы: монография. – Луганск: Книжковий свiт, 2010. – 272 с.
8. Снопенко М.Г., Чорна О.Ю. Підвищення інвестиційної привабливості регіону: матеріали XХIІ міжнародної науково-технічної конференції «Технологія-2019» (26 - 27 квітня 2019 р. м. Сєвєродонецьк). – СНУ ім.В.Даля, 2019. – С.152-153.
9. Моргачов І.В. Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем : монографія / І.В. Моргачов. – Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2014. – 388 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3689
ISSN: 22307-2156
Appears in Collections:Івченко Євген Анатолійович
Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Овчаренко Євген Іванович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов.Передумови створення та рег.РІФ.pdf297,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.