Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3760
Title: Computer practice in engineering graphics
Other Titles: Комп'ютерна практика в інженерній графіці
Authors: Karpyuk, L.V.
Davydenko, N.A.
Карпюк, Л.В.
Давіденко, Н.О.
Keywords: engineering and computer graphics
graphic editor of the AutoCAD
design documentation
modern means of three-dimensional modeling
інженерна та комп’ютерна графіка, , ,
графічний редактор AutoCAD
примітив
конструкторська документація
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Karpyuk L. V. Computer practice in engineering graphics / Karpyuk L. V., Davydenko N. A. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. – № 4 (260). – С. 29-33.
Abstract: The article discusses the problems of teaching students engineering and computer graphics in a single course based on a computer-aided design (CAD) system. Examples of training tasks for acquiring knowledge, skills and abilities in the environment of the drawing and graphic editor of the AutoCAD system are given. They are necessary when performing drawings on engineering graphics, as well as the graphic part of course projects for students of mechanical specialties. Examples of exercises for self-study of the material are considered for a deeper study of the drawing-graphic module structure of the system and the acquisition of skills to work with its tools. The article also discusses several topics for studying the graphical editor AutoCAD, it reveals their contents and provides methods for completing practical tasks. A comprehensive training program extends the ability of teachers to submit material, increases students' interest in graphic disciplines, so it can achieve better results in their development. However, there are a number of problems with this approach. Different levels of basic knowledge of students in the field of computer technology require greater individualization in the organization of the educational process. An additional burden for the teacher is to check the electronic drawings and to control the independence of students' work when performing graphic works using CAD. Combining engineering and computer graphics requires more intensive work from students. It is noted that the implementation of the proposed set of tasks is only the first stage of training students in computer technologies for creating design documentation. The acquired knowledge, skills and working skills in the environment of the AutoCAD system will be in demand when studying modern means of three-dimensional modeling. The execution of drawings using computer tools is undoubtedly more attractive to students, compared to traditional drawing. It is also important to create conditions for actualizing the intellectual potential of students, as well as the formation of positive motivation. Enthusiastic students independently master the functions of the system that are not intended for study by the curriculum. They participate with pleasure in Olympiads in engineering and computer graphics. Ways of improving the verification of graphic works by a teacher are developped. A partial solution to the problem of checking the graphic part of course projects using preliminary drawings in a draft version and intermediate printouts of their electronic versions are proposed.
У статті розглядаються проблеми навчання студентів інженерній та комп'ютерній графіці в рамках єдиного курсу на базі системи автоматизованого проектування (САПР). Наводяться приклади тренувальних завдань для придбання знань, умінь і навичок роботи в середовищі креслярсько-графічного редактора системи AutoCAD, необхідних при виконанні креслень з інженерної графіки, а також графічної частини курсових проектів для студентів механічних спеціальностей. Для більш глибокого вивчення структури креслярсько-графічного модуля системи і придбання навичок роботи з його інструментами розглядаються приклади виконання вправ для самостійного вивчення матеріалу. Також розглядаються кілька тем з вивчення графічного редактора AutoCAD, розкривається їх зміст і наводяться методи виконання практичних завдань. Комплексна програма навчання розширює можливості викладачів в подачі матеріалу, підвищує інтерес студентів до графічних дисциплін, таким чином дозволяє домогтися кращих результатів в їх освоєнні. Однак при такому підході виникає ряд проблем. Різний рівень базових знань студентів в області комп'ютерних технологій вимагає більшої індивідуалізації в організації навчального процесу. Додатковим навантаженням для викладача є перевірка електронних креслень і здійснення контролю самостійності роботи студентів при виконанні графічних робіт з використанням САПР. Об'єднання інженерної та комп'ютерної графіки вимагає більш інтенсивної роботи від студентів. Відзначено, що виконання запропонованого комплексу завдань - лише перший етап навчання студентів комп'ютерним технологіям створення конструкторської документації. Набуті знання, вміння і навички роботи в середовищі системи AutoCAD будуть затребувані при вивченні сучасних засобів тривимірного моделювання. Виконання креслень з використанням комп'ютерних засобів, безсумнівно, більш привабливе для студентів, в порівнянні з традиційним кресленням. Важливе й створення умов для актуалізації інтелектуального потенціалу студентів, а також формування позитивної мотивації. Захоплені студенти самостійно освоюють функції системи, які не передбачені для вивчення програми курсу, і з задоволенням беруть участь в олімпіадах з інженерної та комп'ютерної графіки. Пропонуються шляхи удосконалення перевірки графічних робіт викладачем і часткове вирішення проблеми перевірки графічної частини курсових проектів за допомогою попереднього виконання креслень в ескізному варіанті і проміжними роздруківками їх електронних версій.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3760
Appears in Collections:Статті/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
№ 4 (260)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29-33_COMPUTER PRACTICE IN ENGINEERING GRAPHICS.pdf652,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.