Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/388
Title: Духовність особистості: методологія, теорія і практика
Other Titles: SPIRITUALITY OF A PERSONALITY: Methodology, Theory and Practice
Issue Date: 2015
Publisher: Сєвєродонецьк: СНУ ім. В. Даля
Citation: Духовність особистості: методологія, теорія і практика [Текст] : зб. наук. праць / М - во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, НДІ духовн. розв. людини [та ін.] ; [редкол.: Г.П. Шевченко (гол.) [та ін.]]. – Вип. 1 (64). – Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2015. – 340 с.
Description: Збірник наукових праць «Духовність особистості: методологія, теорія і практика» внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено Постановою Президії ВАК України від 8.07.2009 р. № 1-05/3). Журнал включено до Міжнародної бази даних Ulrich’s Periodical Directory 2.08.13., до Міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus International 1.11.13., до повнотекстової бази данних Open Academic Journals Index 27.03.2014. Статті прорецензовано членами редакційної колегії. У збірнику висвітлюються актуальні питання методології, теорії й практики розвитку духовної культури особистості в сучасних соціокультурних умовах. Матеріали збірника можуть бути використані науковцями в галузі педагогіки та психології духовності, аспірантами, педагогами-практиками.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/388
Appears in Collections:2015. – Вип. 1 (64)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duhovnist_1_64_2015.pdf7,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.