Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3993
Title: Теплова задача тертя у моделюванні теплофізичних характеристик фрикційних пар залізничних гальм
Other Titles: Thermal problem of friction in simulation of thermophysical characteristics of friction pairs of rail brakes
Authors: Горбунов, М.І.
Просвірова, О.В.
Ковтанець, М.В.
Ковтанець, Т.М.
Gorbunov, M.
Prosvirova, O.
Kovtanets, M.
Kovtanets, T.
Keywords: гальмування
фрикційний контакт
математичне моделювання
теплова задача тертя
braking
frictional contact
mathematical modeling
thermal problem of friction
Issue Date: 2020
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Теплова задача тертя у моделюванні теплофізичних характеристик фрикційних пар залізничних гальм / М. І. Горбунов, О. В. Просвірова, М. В. Ковтанець, Т. М. Ковтанець // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 1-2 груд. 2020 р., м. Рубіжне (Луганська обл.) / відп. ред. Н. Б. Чернецька-Білецька. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. - С. 21 - 24.
Abstract: Удосконалена математична модель теплофізичних характеристик фрикційного контакту, що може відображати вплив примусового постачання повітряного середовища та його температури для стабілізації коефіцієнта тертя, грунтується на тепловій задачі тертя, яку застосовують для розрахунку теплофізичних характеристик фрикційних пар залізничних гальм. Для підвищення ефективності вибору і функціонування гальмівних пристроїв необхідно коректно сформулювати та вирішити з високою точністю відповідну теплову задачу тертя. Отримані залежності зміни контактної температури від продуктивності та температури локального охолодження.
An improved mathematical model of thermophysical characteristics of friction contact, which can reflect the effect of forced air supply and its temperature to stabilize the friction coefficient, is based on the thermal friction problem used to calculate the thermophysical characteristics of friction pairs of railway brakes. To increase the efficiency of selection and operation of brake devices, it is necessary to correctly formulate and solve with high accuracy the appropriate thermal problem of friction. Dependences of change of contact temperature on productivity and temperature of local cooling are received.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3993
Appears in Collections:Горбунов Микола Іванович
Ковтанець Максим Володимирович
Логістичне управління та безпека руху на транспорті
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ 2020_21-24.pdf202,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.