Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/406
Title: Особливості змісту патріотичного виховання в середніх школах США
Other Titles: Особенности содержания патриотического воспитания в средних школах США
The peculiarities of patriotic education content in American high schools
Authors: Барилко, С.Н.
Барилко, С.М.
Barylko, S.M.
Барилко, Є.О.
Барилко, Е.О.
Barylko, Ye.O.
Keywords: патріотизм
учні середніх шкіл США
патріотичне виховання
зміст патріотичного виховання
державний компонент
соціальний компонент
родинний компонент
патриотизм
патриотическое воспитание
содержание патриотического воспитания
государственный компонент
социальный компонент
семейный компонент
ученики средних школ США
Issue Date: 2012
Publisher: Видавничий центр СДПУ
Citation: Барилко С. М., Барилко Є. О. Особливості змісту патріотичного виховання в середніх школах США / С. М. Барилко, Є. О. Барилко // Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. LIХ. / За заг.ред.проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2012. – С. 131-140(фахове видання).
Abstract: У статті висвітлюється й аналізується досвід патріотичного виховання учнів середніх шкіл США, розкривається його зміст. Визначено компонентний склад змісту виховання патріотизму в школах США – це державний, соціальний та родинний компоненти. Вищезазначені компоненти спрямовані на формування у американських школярів певних рис патріотизму. У виховній практиці всі складові патріотичного виховання знаходяться в тісному взаємозв’язку, залежать один від одного. І за цієї умови утворюють систематичність, цілісність, національну спрямованість патріотичного виховання.
В статье рассматривается проблема содержания патриотического воспитания учеников в средних школах США. Учитывая взгляды педагогической науки США, опыт американских школ, основываясь на сущности и структуре патриотизма, определён компонентний состав содержания воспитания патриотизма в школах США – это государственный, социальный и семейный компоненты.
The article deals with the problem of patriotic education content in American high schools. Taking into account American schools experience, the achievements of US Theory of Education, the core and structure of patriotism the components of patriotic education content in American high schools have been revealed. They are state, social and family components.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/406
Appears in Collections:Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барилко, 2 стаття, Славянск..doc104 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.