Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/412
Title: Comparative translation analysis of Donald Davie’s poem «A Winter Talent»
Other Titles: Порівняльний аналіз перекладів вірша Дональда Дейві «Зимовий дар»
Сравнительный анализ переводов стихотворения Дональда Дейви «Зимний дар»
Authors: Барилко, С.Н.
Барилко, С.М.
Barylko, S.M.
Барилко, Є.О.
Барилко, Е.О.
Keywords: порівняльний аналіз перекладів
українські та російські версії
рима та ритм
майбутні перекладачі
вдалий переклад
сравнительный анализ переводов
украинские и русские версии
рифма и ритм
будущие переводчики
успешный перевод
comparative translation analysis
the Ukrainian and Russian versions
rhythm and rhyme
future translators and interpreters
successful translation
Issue Date: 2014
Publisher: ЛНУ ім. Тараса Шевченка
Citation: Барилко С. М., Барилко Є. О. Comparative translation analysis of Donald Davie’s poem «A Winter Talent» / С. М. Барилко, Є. О. Барилко // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, серія «філологічні науки». – Луганськ: Вид-во Державного закладу «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка». – 2014, березень . – Вип. 6 (289). – С. 39 - 46 (фахова стаття).
Abstract: Пропонована стаття присвячена порівняльному аналізу перекладів вірша «Зимовий дар» сучасного англійського поета Дональда Альфреда Дейві, одного із видатних представників літературної течії «Рух», вплив якої відчувається у вірші, йому притаманні спокійний ритм та стриманий іронічний тон. Оскільки авторам статті не вдалося знайти перекладів вищезазначеного вірша, зроблених професійними перекладачами українською та російською мовами, вони надають для аналізу перекладацькі версії цього вірша, виконані на заняттях з дисципліни «Сучасна література Англії та США» майбутніми перекладачами, студентами спеціальності «Переклад» філологічного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Дослідження має інноваційний характер, вперше надаються й аналізуються перекладацькі версії поетичного твору, що до цього часу не перекладали російською та українською мовами. Авторами проаналізовано п’ятнадцять перекладів. Однак, не всі представлені переклади є вдалими. Лише декілька студентів впоралися із завданням, їм вдалося вирішити проблему – зберегти баланс між різноманітністю образів та чіткою формою вірша, передати головну думку поетичного твору, його концепцію, зберегти ритм та риму та передати красоту оригіналу. Найбільш вдалі переклади вірша Дональда Дейві «Зимовий дар» надаються у статті.
Предлагаемая статья посвящена сравнительному анализу переводов стихотворения «Зимний дар» современного английского поэта Дональда Альфреда Дейви, одного из выдающихся представителей литературного течения «Движение», влияние которого ощущается в стихотворении, ему присущи спокойный ритм и сдержанный иронический тон. Поскольку авторам статьи не удалось найти переводы стихотворения, выполненные профессиональными переводчиками на украинский и русский языки, они предлагают для анализа переводческие версии этого стихотворения, выполненные на занятиях по дисциплине «Современная литература Англии и США» будущими переводчиками, студентами филологического факультета Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля. Исследование имеет инновационный характер, впервые представлены и проанализированы переводческие версии поетического произведения, которое до настоящего времени ещё не переводили на русский и украинский языки. Авторами проанализировано пятнадцать переводов. Однако, не все они оказались достойными, немногим студентам удалось справиться с заданием и успешно решить проблему – сохранить баланс между разнообразием образов и ясностью формы, передать основную мысль произведения, его концепцию, сохранить ритм и рифму, а также сберечь красоту оригинала. Самые удачные переводы стихотворения Дональда Дейви «Зимний дар» представлены в статье.
The proposed article is devoted to comparative translation analysis of the poem “A Winter Talent” written by a contemporary English poet Donald Alfred Davie. Donald Davie was one of the distinguished representatives of the literary trend “The Movement”. In fact its influence is felt in the poem which is characterized by a smooth rhythm and restrained ironic tone. As the authors of the article had failed to find Ukrainian and Russian versions of the above-mentioned poem performed by professional translators they proposed to translate it to the students of the Philology Department of Volodymyr Dahl East Ukraine National University. Future translators and interpreters are delivered lectures and they attend seminars in “Modern English and American Literature”. The research work can claim to the status of innovatory as the authors present and analyze the translations of the piece of poetry which has never been translated into Russian or Ukrainian before. The authors of the article have analyzed fifteen translation versions. However, not all of them turned out to be perfect. Only a few students coped with the task and succeeded in solving the problem to preserve the balance between the richness of images and concise form, its rhythm and rhyme, to express the message of the poem, and to make it equivalent to the original poem according to its conceptual and aesthetic information. The most successful translations of Donald Davie’s poem “A Winter Talent” are given in the article.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/412
Appears in Collections:Публікації кафедри германо-романської філології та перекладу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Барилко, 2014, стаття, ЛНУ ім. Т.Шевченка..doc91,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.