Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4277
Title: Стратегічні, оперативні та тактичні аспекти в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства
Other Titles: Strategic, operational and tactical aspects in management costs to ensure the economic security of the enterprise
Authors: Христенко, Л.М.
Khrystenko, L.
Keywords: стратегічне управління
оперативне управління
тактичне управління
управління витратами
економічна безпека підприємства
strategic management
operational management
tactical management
cost management
economic security of the enterprise
Issue Date: 2018
Publisher: ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка
Citation: Христенко Л. М. Стратегічні, оперативні та тактичні аспекти в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства / Л. М. Христенко // Економічна безпека : держава, регіон, підприємство : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 15 грудня 2017 р. - 25 січня 2018 р., Полтава. - Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2018. – С. 35-38.
Abstract: Забезпечення економічної безпеки підприємства є одним із важливих за-вдань менеджменту на підприємстві. Воно полягає у забезпеченні такої взаємодії із зовнішнім середовищем, яке дозволяло б підтримувати резуль-тати діяльності підприємства, його стан та потенціал на бажаному рівні задля забезпечення адаптованого функціонування і розвитку підприємст-ва. А тому, необхідно виробити відповідний управлінський механізм за-безпечення економічної безпеки, який враховує такі особливості: по-перше, стан захищеності має досягати запланованого рівня (згідно вироб-лених параметрів, індикаторів та/або норматив) та бути динамічним; по-друге, поряд із зовнішніми мають враховуватися внутрішні загрози, які подекуди є не менш небезпечними; по-третє, такий механізм має взаємоді-яти у правовому полі з державною системою забезпечення безпеки. За-безпечувальним елементом приведення такого механізму в дію є витрати. Управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства є структурованим комплексом стратегічних, тактичних та оперативних управлінських заходів, тісно пов’язаних між собою та спрямованих на підтримання реалізації заходів протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам діяльності підприємства, а також на виявлення й реалізацію унікальних властивостей підприємства (можливо навіть конкурентних переваг), які мають забезпечити належний рівень економічної безпеки у майбутньому.
Description: Ensuring the economic security of the enterprise is one of the important tasks of management at the enterprise. It is to ensure such interaction with the external environment, which would maintain the results of the enterprise, its condition and potential at the desired level to ensure the adapted functioning and development of the enterprise. Therefore, it is necessary to develop an appropriate management mechanism to ensure economic security, which takes into account the following features: first, the state of security should reach the planned level (according to the parameters, indicators and / or standards) and be dynamic; secondly, along with external ones, internal threats must be taken into account, which are sometimes no less dangerous; third, such a mechanism must interact in the legal field with the state security system. The cost element of putting such a mechanism into action is the cost. Cost management to ensure the economic security of the enterprise is a structured set of strategic, tactical and operational management measures, closely related and aimed at supporting the implementation of measures to combat external and internal threats to the enterprise, as well as to identify and implement unique properties of the enterprise competitive advantages), which should ensure an adequate level of economic security in the future.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4277
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЕБ 2018 +-страницы-1-7,35-37.pdf1,55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.