Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4288
Title: Загрози діяльності підприємства як підґрунтя виникнення витрат на забезпечення економічної безпеки
Other Titles: Threats to the enterprise as a basis for the costs of economic security
Authors: Христенко, Л.М.
Khrystenko, L.
Keywords: небезпека
загрози
діяльність підприємства
економічна безпека
забезпечення економічної безпеки
danger
threats
activity of the enterprise
economic security
ensuring economic security
Issue Date: 2017
Publisher: Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка
Citation: Христенко Л. М. Загрози діяльності підприємства як підґрунтя виникнення витрат на забезпечення економічної безпеки / Л. М. Христенко // Економічна безпека : держава, регіон, підприємство : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 1 грудня 2016 р. – 10 січна 2017 р. – Полтава : ПолтНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2017. – С. 188-191.
Abstract: Економічна безпека підприємства як соціально-економічної системи – це складна категорія, яку слід розглядати щонайменше в двох аспектах. По-перше, з точки зору соціально-економічних результатів і наслідків діяльності підприємства в цілому, а також окремих системних елементів, суб’єктів внутрішнього та контрагентів зовнішнього середовища його функціонування. По-друге, з точки зору попередження та/або недопущення явних і потенційних загроз фінансово-економічному стану й розвитку підприємства. Підприємства змушені постійно навчатись і удосконалювати свої захисні механізми. Від того, з якими негативними чинниками (загрозами) стикається конкретне підприємство у своїй діяльності залежить те, які заходи воно вживає для попередження або подолання наслідків їхнього впливу, а також, які витрати є необхідними для реалізації таких заходів. Опираючись на результати діагностики загроз діяльності підприємства, і як наслідок сформовану систему заходів забезпечення економічної безпеки та ідентифікацію витрат, шляхом встановлення їхніх особливостей, класифікаційних ознак та об’єктів виникнення, стають можливими і, водночас, актуальними подальші дослідження у галузі управління витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства.
Description: Economic security of the enterprise as a socio-economic system is a complex category that should be considered in at least two aspects. First, in terms of socio-economic results and consequences of the enterprise as a whole, as well as individual system elements, internal actors and contractors of the external environment of its operation. Secondly, in terms of preventing and / or preventing obvious and potential threats to the financial and economic condition and development of the enterprise. Enterprises are forced to constantly learn and improve their defense mechanisms. Depending on what negative factors (threats) a particular enterprise faces in its activities, what measures it takes to prevent or overcome the consequences of their influence, as well as what costs are necessary for the implementation of such measures. Based on the results of diagnostics of threats to the enterprise, and as a result of the system of measures to ensure economic security and identification of costs, by establishing their features, classification features and objects of origin, it becomes possible and relevant to further research in managing costs to ensure economic enterprise security.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4288
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Христенко Лариса Миколаївна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbornik_bezpeka_16-17_For E-mailing-страницы-1-9,188-191.pdf371,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.