Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4298
Title: Вплив забезпечення економічної безпеки підприємства на результати його діяльності
Other Titles: The impact of economic security of the enterprise on the results of its activities
Authors: Христенко, Л.М.
Khrystenko, L.
Ємел’янова, А.В.
Keywords: діяльність підприємства
результати діяльності
економічна безпека
забезпечення економічної безпеки підприємства
результати забезпечення економічної безпеки підприємства
activity of the enterprise
results of activity
economic security
ensuring the economic security of the enterprise
the results of ensuring the economic security of the enterprise
Issue Date: 2015
Publisher: Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Citation: Христенко Л. М. Вплив забезпечення економічної безпеки підприємства на результати його діяльності / Л. М. Христенко, А. В. Ємел’янова // Актуальні проблеми сучасної економіки : реалії сьогодення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 березня 2015 р. – Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 141–144.
Abstract: Економічна безпека підприємства проявляється у протидії об’єктивним та суб’єктивним загрозам діяльності підприємства шляхом її забезпечення, під яким розуміється процес у вигляді послідовності взаємопов'язаних і взаємообумовлених дій (заходів) різного характеру (кадрових, інформаційних, технічних, технологічних, організаційних, адміністративних та ін.) щодо запобігання можливим збиткам від внутрішніх і зовнішніх загроз та локалізації негативних наслідків у разі їх виявлення, метою якого є досягнення максимального рівня економічної безпеки підприємства, що є запорукою стабільність реалізації економічних та соціальних цілей його діяльності. Актуальність подальших досліджень пояснюється необхідністю ретельного вивчення складових забезпечення економічної діяльності підприємства у розрізі процесного та системного підходів.
Description: Economic security of the enterprise is manifested in counteracting the objective and subjective threats of the enterprise by its provision, which means the process in the form of a sequence of interrelated and interdependent actions (measures) of different nature (personnel, information, technical, technological, organizational, administrative etc.) to prevent possible losses from internal and external threats and localization of negative consequences in case of their detection, the purpose of which is to achieve the maximum level of economic security of the enterprise, which is a guarantee of stability of economic and social goals. The relevance of further research is explained by the need for careful study of the components of economic activity of the enterprise in terms of process and system approaches.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4298
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Христенко Лариса МиколаївнаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.