Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/740
Title: Прогнозування виникнення професійної патології у робітників, що підлягають впливу локальної вібрації
Authors: Бухман, О.М.
Bukhman, O.M.
Keywords: прогнозування
модель
фактор
ймовірність
локальна вібрація
професійна патологія
рівняння регресії
predictive model
local vibration
occupational diseases
regression equation
Issue Date: 2015
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Бухман О.М. Прогнозування виникнення професійної патології у робітників, що підлягають впливу локальної вібрації / О.М. Бухман // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 3 (220). – С. 23 - 28.
Abstract: В статті проведено аналіз існуючих моделей прогнозування ймовірності виникнення професійної вібраційної патології у робітників, що працюють з пневматичним ручним інструментом ударної дії. Встановлено, що існуючі моделі відображають вплив терміну роботи (стажу) та вібраційних характеристик ручного інструменту і не враховують додаткових факторів (охолодження, силові навантаження, шум, пил та ін.), які можуть підсилювати шкідливу дію вібрації; загальноприйняті моделі не враховують частотну характеристику діючої вібрації, а також напрям дії вібрації на органи робітника. За допомогою рівнянь регресії, які були отримані в ході математичної обробки, проведена порівняльна характеристика моделей, що пропонуються в стандартних документах України та за кордоном. Показано, що встановлені залежності в значній мірі відображають умови вимірювання вихідних значень факторів і модель може бути рекомендована тільки для певних чітко означених характеристик умов праці робітників. Математична обробка даних, наведених в стандартах, дозволила отримати рівняння регресії для прогнозування ймовірності виникнення вібраційної патології в залежності від стажу роботи та рівнів діючої локальної вібрації, які можуть використовуватись для оцінки ефективності заходів щодо зниження шкідливої дії локальної вібрації.
In this work we performed analysis of the existing predictive models assessing occurrence of occupational vibration disease probability in workers using pneumatic hand tool. It has been concluded that existing models represent the effects of work length and vibration characteristics of pneumatic hand tool but do not assess additional factors (cooling, power load, noise, dust, etc.) Those possess a potential which may enhance the harmful effect of vibration; conventional models do not take into account the frequency of the active vibration as well as vibration direction. Using regression equations, comparative characteristics of models of standard documents in Ukraine and abroad were undertaken. Our data suggests that established pattern largely reflecting measurement conditions of initial factors value and the model can be recommended only under a certain clearly defined performance conditions of work. Upon data provided in the standards statistical analysis, regression equation predicting the likelihood of vibration pathology depending on length of service and current local vibration levels have been calculated. It can be used to assess the effectiveness of measures focused on harmful effects of local vibration reduction.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/740
Appears in Collections:№ 3 (220)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnik_3_2015 023-.pdf536,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.