Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/786
Title: Перспективні напрями досліджень з удосконалення залізничного гальмівного обладнання
Other Titles: Determining perspective tendencies of railway braking equipment improvement methods
Authors: Горбунов, М.І.
Просвірова, О.В.
Кравченко, К.О.
Ковтанець, М.В.
Gorbunov, N.
Prosvirova, O.
Kravchenko, K.
Kovtanets, M.
Keywords: залізничний транспорт
принципи розвитку
експертне оцінювання
гальмівна система
енергоефективність
railway transport
developement principles
expert evaluation
brake system
energy efficiency
Issue Date: 2016
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Перспективні напрями досліджень з удосконалення залізничного гальмівного обладнання / М.І.Горбунов, О.В.Просвірова, К.О.Кравченко, М.В.Ковтанець // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2016. - № 1 (225). - С. 44 - 49.
Abstract: Згідно з пріоритетними напрямами розвитку міжнародної залізничної системи розроблені методи підвищення енергоефективності та безпеки руху за рахунок управління фрикційною передачею «колесо-рейка», управління трибологічними і теплофізичними процесами фрикційних елементів гальм. Запобігання юзу, надійність екстреного гальмування, забезпечення стабільного коефіцієнта зчеп- лення колеса з рейкою - важливі завдання, вирішення яких сприятиме значному зниженню ризику виникнення аварійних ситуацій, підвищенню рівня безпеки пасажирів, збереження вантажів, уникненню екологічних катастроф. Впровадження запропонованих інноваційних методів управління температурою гальмових фрикційних поверхонь сприятиме подальшому розвитку високошвидкісного руху залізничного транспорту.
In accordance with priority directions of development of international railway systems was developed a system of methods for increasing the efficiency and traffic safety by controlling the friction transmission "wheel-rail", control tribological and thermophysical processes of the friction elements of the brakes. Prevent skidding and reliability of the emergency braking, to ensure stable cohesion coefficient of wheel and rail, is an important task, the solution of which contributes to a significant reduction in the risk of accidents leading to negative environmental consequences. The proposed innovative methods to manage the temperature of the brake friction surfaces will contribute to the further development of high-speed locomotives.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/786
Appears in Collections:Просвірова Ольга Вікторівна
Кравченко Катерина Олександрівна
Горбунов Микола Іванович
Ковтанець Максим Володимирович
№ 1 (225)
статті кaфедри зaлізничнoгo, aвтoмoбільнoгo трaнcпoрту тa підйoмнo- трaнcпoртних мaшин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vestnik_1 044.pdf506,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.