Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток.

No Thumbnail Available

Date

2023

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

У збірнику наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток. The XXI century culture: research, memorization, development", яка від-булася у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 8‒9 грудня 2022 року, представлені статті провідних учених у галузі дослі-джень про культуру та мистецтво з України, США, Болгарії, Італії, Польщі, а також аспірантів та молодих науковців. Основний акцент зроблено на пробле-мах сучасного етапу розвитку культури та мистецтва, так само як і інтерпрета-цій минулого з позицій сучасного розуміння та через призму цінностей людини ХХІ століття. Збірник складається з трьох частин: «Теоретичні та історичні ас-пекти дослідження культури», «Мистецтво в контексті культури» та «Інформа-ційно-діяльнісний аспект культури. Культура і мистецтво як сфери практичної діяльності». Для культурологів, мистецтвознавців, філософів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку української та світової культури. Українською, англійською та болгарською мовами. Друкується в авторсь-кій редакції.

Keywords

Citation

Культура в ХХІ столітті: дослідження, збереження, розвиток. The XXI century culture : research, memorization, development : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 8‒9 грудня 2022 року / за заг. ред. О. Смоліної, І. Сілютіної. — Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 228 с.