Навчальні посібники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Будівельна механіка
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Овчаренко, О.
  В навчальному посібнику «Будівельна механіка» розглянуті питання забезпечення міцності та жорсткості таких поширених конструкцій, як багатопрогонові, статично визначувані балки, ферми, розпірні системи. Наведені основні принципи визначення внутрішніх зусиль в конструкціях від дії нерухомих та рухомих навантажень. Розглянутий порядок розрахунку конструкцій методом скінченних елементів. Кожна тема включає теоретичну частину, питання для самоконтролю, варіанти практичних завдань, приклади їх виконання та джерела інформації. В навчальному посібнику розглядається використання систем автоматизованого проєктування: PTC Mathcad, ЛІРА-САПР, Ansys Mechanical APDL. Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, освітнього ступеня «бакалавр», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».
 • Item
  Юридичне дослідження, аналіз та письмо
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Котова, Л.
  Навчальна дисципліна «Юридичне дослідження, аналіз та письмо» спрямована на підготовку фахівців-правників, які здатні використовувати знання правових принципів та норм і володіти такими здібностями, як: мовні та комунікативні навички, аналітичне й критичне мислення, повага до етичної поведінки; на набуття практичних умінь і навичок, у тому числі, збору інформації, аналізу юридичної проблеми, побудови юридичної аргументації; складання проєктів юридичних документів. Навчальний посібник з дисципліни «Юридичне дослідження, аналіз та письмо» охоплює 8 тем: Вступ до дисципліни; Юридична діяльність та практика; Правове дослідження, його методи; Місце правової норми в національній, європейській та міжнародній системах; Поняття правової ситуації, її проблематика. Правові рішення; Методи розв’язання юридичних задач; Мова права і мова закону. Юридичний текст; Особливості юридичних документів. Кожна тема містить ключові поняття, стислі теоретичні відомості, практичні завдання, приклади розв’язання задач, а також питання для самоконтролю та тестові завдання. До структури посібника також входять джерела (нормативно-правові акти, література та інформаційні ресурси), наочні рисунки, схеми та відеоматеріали, які дозволяють здобувачу освіти сформувати більш конкретне уявлення щодо питання, яке вивчається та краще засвоїти матеріал. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» (перший рівень вищої освіти).
 • Item
  Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень у сфері права : посібник для здобувачів вищої освіти ОП «Право» рівня «Доктор філософії»
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Татаренко, Г. В.
  Посібник розроблений для викладання обов’язкової навчальної дисципліни «Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень у сфері права» у межах освітньої програми третього (освітньо- наукового) рівня вищої освіти «Право» (спеціальність 081 «Право»), яка передбачає всебічне ознайомлення та закріплення уявлення про особливості здійснення наукових правових досліджень, висвітлює основні положення методології, методики та організації наукової діяльності, розвиває навички самостійної науково-дослідної роботи у галузі 081 «Право». Посібник побудовано за принципом модульності, містить 13 тем. У межах кожної теми розкрито ключові слова, поняття, основні теоретичні положення, питання для самоконтролю, практичні завдання, тест, джерела які мають активні лінки та цільові сторінки для конкретної теми. У посібнику використано QR-коди з додатковими інформаційними ресурсами, відео. На практичних заняттях здобувачам запропоновано пройти онлайн-курс та онлайн лекцію. Для студентів, викладачів, аспірантів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень.
 • Item
  Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Захарова, О.
  Навчальна дисципліна «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» належить до переліку дисциплін з циклу професійної підготовки студентів за освітньої-професійною програмою «Хімічні технології та інженерія» і спрямована на вивчення теоретичних основ аналітичної хімії та оволодіння сучасними інструментальними методами аналізу, передбачає формування умінь застосування одержаних знань для вивчення спеціальних дисциплін та у професійній діяльності. Навчальний посібник з дисципліни «Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу» охоплює два розділи: теоретичні основи аналітичної хімії та кількісний хімічний аналіз і є практичним керівництвом для набуття навичок розв’язання задач з дисципліни. Посібник охоплює 14 тем, кожна тема містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання задач, практичні завдання (індивідуальні розрахункові завдання), а також питання для самоконтролю та тести. До структури посібника також входять додаткові теоретичні відомості, необхідні довідкові дані та посилання на інтернет ресурси, що дозволяє здобувачу освіти сформувати практичні навички та уявлення про роботу в хімічній лабораторії. Посібник призначено для здобувачів вищої освіти ОП «Хімічні технології та інженерія» (рівень бакалавр).
 • Item
  Соціальні конфлікти
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Гарькавець, С. О.
 • Item
  Основи української орфоепії
  (2015) Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, І. Я.; Барилова, Г. К.
  У посібнику, розрахованому на студентів ІІ курсу, подано опис особливостей вимови звуків української мови та скоромовки, з допомогою яких можна скоригувати вимову, виробити навички літературного мовлення, поміщено завдання для самостійної роботи та модульного контролю знань.
 • Item
  Психологічні основи віктимології
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Гарькавець, С. О.
 • Item
  Техніка адміністративної діяльності
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Держак, Н. О.
  У навчальному посібнику розглянуті загальні питання здійснення управлінської діяльності в цілому, складові комунікаційної системи як чинника забезпечення дієздатності адміністративного управління, напрямки підвищення ефективності роботи керівника. Посібник розроблено для підготовки магістрів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», 073«Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво,торгвля та біржова діяльність», а також може бути корисним фахівцям з питань управління підприємствами та організаціями, аспірантам, магістрам та студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямками управлінських та соціальних поведінкових наук, а також широкому колу читачів, яких цікавлять питання адміністративної діяльності.
 • Item
  Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Созонтов, В. Г.; Гринь, Г. І.; Кошовець, М. В.; Казаков, В. В.; Суворін, О. В.; Зубцов, Є. І.; Азаров, М. І.
  Навчальний посібник присвячений питанням теорії і практики отримання п'ятиоксиду динітрогену і складних нітруючих сумішей, як одного з перспективних напрямів розвитку азотної промисловості. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Книга може бути корисною для молодих вчених, наукових співробітників й працівників підприємств та організацій, які займаються проблемами отримання та використання оксидів нітрогену та нітратної кислоти в різних галузях науки і техніки.
 • Item
  Забезпечення надійності різального інструмента
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Харламов, Ю. О.; Соколов, В. І.; Кроль, О. С.; Міцик, А. В.; Романченко, О. В.
  Розглянуто основні види відмов різального інструменту – знос і викришування різальних кромок, поломки, вібрації та ін. Описано шляхи забезпечення надійності різального інструменту – вдосконалення конструкцій і інструментальних матеріалів, підвищення жорсткості та вібростійкості технологічних режимів різання, оптимізація форми різальних лез і режимів обробки тощо. Узагальнено досвід промисловості щодо забезпечення працездатності різального інструменту – різців, свердел і інших видів осьового інструменту, фрез, протяжок, зуборізного та різьбонарізного інструменту. Для студентів, що навчаються за спеціальністю «Інструментальне виробництво», може бути використано студентами, що навчаються за спеціальностями «Металорізальні верстати та системи» і «Технологія машинобудування», а також інженерно‐технічним працівникам, що займаються інструментальним забезпеченням виробництва.
 • Item
  Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 3
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Білошицька, Н. І.; Татарченко, Г. О.; Білошицький, М. В.
 • Item
  Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 2
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Білошицька, Н. І.; Татарченко, Г. О.; Білошицький, М. В.; Уваров, П. Є.; Biloshytska, N.; Tatarchenko, H.; Biloshytskyi, M.; Uvarov, P.
  У навчальному посібнику надано інформацію, що охоплює історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи садово-паркового та ландшафтного проектування, характеристику основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості видів деревних і трав'янистих рослин, що використовуються. Навчальний посібник ілюстровано кольоровими рисунками і фотографіями. Навчальний посібник призначений для фахівців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів при вивченні теоретичних основ садово-паркового та ландшафтного будівництва, для розуміння і вільного оперування спеціальними термінами і поняттями. The training manual contains information covering the history of landscape gardening art, the technique and principles of landscape gardening and landscape design, the characteristics of the main plant components of the landscape, the biological characteristics of the species used by woody and herbaceous plants. The manual is illustrated with color drawings and photographs. The manual is intended for specialists, students of higher educational institutions, students of courses on the study of the theoretical foundations of landscape gardening and landscape construction; targeted for understanding and free use of special terms and concepts.
 • Item
  Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 1
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Білошицька, Н. І.; Татарченко, Г. О.; Білошицький, М. В.; Уваров, П. Є.; Biloshytska, N.; Tatarchenko, H.; Biloshytskyi, M.; Uvarov, P.
  У навчальному посібнику представлена інформація, що охоплює історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи садово-паркового та ландшафтного проектування, характеристики основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості видів деревних і трав'янистих рослин, що використовуються. Навчальний посібник ілюстровано кольоровими рисунками і фотографіями. Навчальний посібник призначений для фахівців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів при вивченні теоретичних основ садово-паркового та ландшафтного будівництва, для розуміння і вільного оперування спеціальними термінами і поняттями. The training manual contains information covering the history of landscape gardening art, the technique and principles of landscape gardening and landscape design, the characteristics of the main plant components of the landscape, the biological characteristics of the species used by woody and herbaceous plants. The manual is illustrated with color drawings and photographs. The manual is intended for specialists, students of higher educational institutions, students of courses on the study of the theoretical foundations of landscape gardening and landscape construction; targeted for understanding and free use of special terms and concepts.
 • Item
  Тривимірне моделювання металорізальних верстатів та інструментального оснащення
  (СНУ ім. В. Даля, 2016) Кроль, О. С.; Соколов, В. І.
  Навчальний посібник містить відомості про методику й процедури 3D-моделювання верстатних систем фрезерувально-свердлильно-розточного типу та інструментального забезпечення машинобудівного виробництва. Розглянути базові прийоми розробки ескізів та тривимірних операцій, які задіяні в інтегрованих системах автоматизованого виробництва КОМПАС-3D та АРМ WinMachine. Використані основні бібліотеки стандартних виробів, валів та механічних передач, кінцево-елементного аналізу (модуль АРМ FEM), які прискорюють роботу конструктора та значно зменшують термін процесу проектування. На базі спеціалізованого додатка «Зубчастопасові передачі» розриті можливості системи, які пов'язані зі взаємодією бібліотеки Вали і механічні передачі 2D з системою КОМПАС-3D. Така взаємодія дозволяє генерувати тривимірні твердотільні моделі на основі параметричної моделі, створеної у бібліотеці Вали і механічні передачі 2D, і підключати засоби редагування КОМПАС-3D. Надано рекомендації, що до створення фото реалістичного зображення конструкцій верстатів за допомогою модуля Artisan Rendering, інтегрованого в систему КОМПАС-3D. Представлені багато розроблених на кафедрі Машинобудування та прикладної механіки тривимірних моделей металорізальних верстатів та інструментів. Для студентів спеціальностей «Галузеве машинобудування» та «Прикладна механіка», аспірантів та викладачів.
 • Item
  Економічна діагностика
  (Аграр Медиа Груп, 2018) Атюшкіна, В. В.; Бурко, Я. В.; Галгаш, Р. А.
  У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні питання економічної діагностики підприємства. Матеріал посібника згруповано за темами курсу з визначенням ключових термінів і змістових питань теми, наданням прикладів розв’язування практичних завдань, завдань для розв’язування, питань для обговорення, питань для самоперевірки знань, переліку тем для доповідей та рефератів. Представлений навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Економічна діагностика» або споріднені дисципліни. Робота з матеріалом навчального посібника сприятиме кращому засвоєнню теоретичних положень дисципліни, систематизації та закріпленню набутих знань, умінь і навичок, у тому числі при самостійній підготовці. Посібник є корисним для викладачів, фахівців з економіки та широкого кола читачів, що цікавляться питаннями діяльності підприємства.
 • Item
  Гідравліка
  (СНУ ім. В. Даля, 2017) Соколов, В. І.; Кроль, О. С.; Єпіфанова, О.В.
  У навчальному посібнику розглянуті теоретичні та прикладні питання гідравліки: фізичні властивості рідини, рівновага рідин та газів, сили тиску рідини на поверхні, основи кінематики та динаміки рідини, гідравлічні опори, витікання рідини через отвори та насадки, взаємодія струменів з перешкодою, гідравлічний удар, гідравлічний розрахунок трубопроводів. Рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», може бути корисна аспірантам та інженерно-технічним робітникам, що займаються гідравлічними розрахунками.
 • Item
  Цифрова схемотехніка
  (СНУ ім. В. Даля, 2016) Лорія, М. Г.; Єлісєєв, П. Й.; Целіщев, О. Б.
  У даному посібнику в доступній та наочній формі викладено теоретичні основи, принципи та підходи до побудови логічних схем у дискретних процесорних системах. Кожний підрозділ закінчується прикладами виконання та питаннями для самоперевірки. Надано необхідний обсяг даних про структуру та властивості складових елементів схем, потрібний мінімум інформації з математичної логіки, а також довідникові дані. До посібника включено приклад виконання навчального проекту з дисципліни «Цифрова схемотехніка», а також набір завдань для самостійного проектування. Посібник призначено для використання у навчальному процесі для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Радіоелектронні апарати» та «Комп’ютерна інженерія», а також у курсовому та дипломному проектуванні.
 • Item
  Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов
  (СНУ ім. В. Даля, 2015) Кроль, О. С.
  Навчальний посібник містить відомості про методи та процедури параметричного моделювання конструкцій металорізальних верстатів та інструментів. Використання механізмів параметризації націлене ефективне вирішення завдань конструювання верстатів та його компонентів в многовариантном режимі. Запропоновано методики оперативного вирішення проблем процесу проектування зі зворотними інформаційними потоками (реінженіринг), коли набір параметричних моделей реалізує ефективне наближення до найкращого проектного варіанту верстата та його інструментального забезпечення. На основі модуля АРМ Graph розроблені докладні алгоритми побудови параметричних моделей компоновок верстатів, формоутворювальних вузлів та уніфікованих елементів різального інструменту.
 • Item
  Філософія техніки
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Леонтьєва, В. М.; Сілютіна, І. М.
  У навчальному посібнику розглянуто історію формування філософії техніки, сформульовано низку базових визначень, що складають понятийно-категоріальний апарат дисципліни; розкрито зв’язок техніки та технологій з різними видами культурної діяльності (мистецтвом, політикою, освітою тощо); показано значущість філософії техніки у сучасному гуманітарному знанні (зокрема культурологічному) та системі освіти. Для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 033 «Філософія» освітнього ступеня бакалавр.
 • Item
  Триботехніка і надійність машин
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Харламов, Ю. О.; Романченко, О. В.; Соколов, В. І.; Кроль, О. С.; Єпіфанова, О. В.
  У навчальному посібнику розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Докладно описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про тертя, зношування і змащення. Представлені відомості про геометрію поверхонь деталей і контактну взаємодію деталей, що сполучаються. Розглянута природа зовнішнього тертя та основних видів зношування у верстатах. Докладно розглянуті питання забезпечення надійності металорізальних верстатів на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями «Прикладна механіка» і «Галузеве машинобудування», а також може бути використаний інженерно – технічними працівниками підприємств.