Стратегічний аспект соціального інвестування в контексті регіонального розвитку

Abstract

Актуалізовано, що все більшої значимості набувають соціальні програми бізнесу, реалізація яких позитивно впливає на регіональний розвиток. Зазначено, що особливо важливими такі проєкти є для регіонів, які в силу територіальних і кліматичних особливостей не в змозі залучити інвесторів. Зазначено, що на регіональному рівні реалізація соціального інвестування є проблематичною у зв’язку із відсутністю єдиного уявлення про соціальні інвестиції та системного підходу до соціального інвестування як процесу. Констатовано, що поняття соціальних інвестицій є багатозначним і багатоплановим, його можна розглядати щодо системного, організаційно-управлінського, функціонального (цільового), процесного, ресурсного, формального і структурного підходів. Акцентовано, що процес реалізації соціальних інвестицій передбачає складні та непрямі механізми повернення коштів. Підкреслено, що ефективність використання соціальних інвестицій обумовлена інформаційними, кількісними та якісними характеристиками. Зазначено, що напрямами прискорення процесу реалізації інвестицій у соціальну сферу є вдосконалення нормативно-правових методів регулювання соціально-орієнтованої інвестиційної діяльності. Визначено, що активізації процесу соціального інвестування як стратегії, націленої на підвищення капіталізації українських компаній та збільшення їхньої участі в розв’язанні соціальних проблем регіону, сприятиме формування нового змістовного підходу, що передбачатиме виділення функції реалізації соціальних програм за межі корпоративного контуру на основі партнерства громадянського суспільства, бізнесу та влади. Запропоновано використання міжнародного досвіду щодо застосування таких інвестиційних інструментів, як проведення конкурсів соціальних проєктів, реалізація волонтерських програм, розвиток соціального підприємництва, імпакт-інвестування. Social programs of business, whose implementation has a positive effect on regional development, are becoming increasingly important. Such projects are especially important for regions that, due to their territorial and climatic features, are not able to attract investors. At the regional level, the implementation of social investment is problematic due to the lack of a unified understanding of social investment and a systematic approach to social investment as a process. The concept of social investment is multi-valued and multifaceted. Social investments can be considered from the point of view of system, organizational, managerial, functional (target), process, resource, formal and structural approaches. The process of implementing social investments provides for complex and indirect mechanisms for the return of funds. The efficiency of the use of social investments is due to their information, quantitative and qualitative characteristics. The directions of speeding up the process of implementing investments in the social sphere are the improvement of legal methods for regulating socially-oriented investment activities. In addition, it is necessary to optimize organizational and legal methods in terms of assessing the social efficiency of investment projects. To activate the social investment process as a strategy aimed at increasing the capitalization of Ukrainian companies and expanding their participation in solving social problems in the region, it is necessary to form a new meaningful approach that will include the implementation of social programs outside the corporate structure and which will be based on a partnership of civil society and business and power. The use of international experience in the use of investment tools such as holding social project competitions, implementation of volunteer programs, development of social entrepreneurship, impact investing has been proposed.

Description

Keywords

Citation

Заблодська, І. В., Тяжкороб, І. В., Сєрєбряк, К. І. (2019). Стратегічний аспект соціального інвестування в контексті регіонального розвитку. Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики, № 4 (31), 487-496. doi : http://fkd.org.ua/article/view/191002