Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс перекладу з другої іноземної мови» (для здобувачів вищої освіти ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки містять практичні завдання, які спрямовані на формування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти: вміти ефективно працювати з інформацією; аналізувати, систематизувати та інтерпретувати факти мови та мовлення для розв’язання навчальних завдань; здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз публіцистичних, офіційно-ділових, науково-технічних та художніх текстів; долати лексичні та граматичні труднощі в процесі перекладу; вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу; здійснювати повний та реферативний, усний послідовний (абзацно-фразовий) та письмовий переклад друкованих та аудіотекстів: публіцистичних, офіційно-ділових, науково-технічних та художніх. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс перекладу з другої іноземної мови» (для здобувачів вищої освіти ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. М. М. Літвінова. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 56 с.