Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс перекладу з другої іноземної мови» (для здобувачів вищої освіти ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки містять практичні завдання, які спрямовані на формування програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти: вміти ефективно працювати з інформацією; аналізувати, систематизувати та інтерпретувати факти мови та мовлення для розв’язання навчальних завдань; здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз публіцистичних, офіційно-ділових, науково-технічних та художніх текстів; долати лексичні та граматичні труднощі в процесі перекладу; вибирати перекладацьку стратегію згідно з видом перекладу; здійснювати повний та реферативний, усний послідовний (абзацно-фразовий) та письмовий переклад друкованих та аудіотекстів: публіцистичних, офіційно-ділових, науково-технічних та художніх. Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практичний курс перекладу з другої іноземної мови» (для здобувачів вищої освіти ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 Філологія, спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. М. М. Літвінова. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 56 с.