Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні комп'ютерні технології при проєктуванні схем автоматизації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальностю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Даний конспект лекцій є навчальним виданням для курсу «Сучасні комп'ю-терні технології при проєктуванні схем автоматизації», який викладається для здобувачів вищої освіти галузі знань автоматизації та приладобудування. Конспект лекцій містить основні програмні положення курсу, предмет і об-ласть застосування сучасних комп'ютерних технологій при проєктуванні схем ав-томатизації, способи подання та збереження зображень, відомості про графічні редактори, детальний опис роботи в середовищі AutoCAD. Пропонований конспект лекцій сприяє розвитку у здобувачів першого (ба-калаврського) рівня освіти як загальнокультурних, так і професійних компетенцій. Розглянуто основні способи використання універсального програмного засобу ви-готовлення конструкторської документації AutoCAD для моделювання тривимір-них об’єктів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні комп'ютерні технології при проєктуванні схем автоматизації» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти за спеціальностю 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Л. В. Карпюк. – Електронні текстові данні. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 179 с.