Атомно-абсорбційний спектрофотометр із капілярним електротермічним атомізатором

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2005. Дисертацію присвячено дослідженню термоемісійних процесів при атомізації та розробці високоточного спектрофотометра з капілярним електротермічним атомізатором. Розроблено ма-тематичні моделі атомно-абсорбційного спектрофотометра та процесу атомізації, розроблено і досліджено способи зменшення нерівномірності розповсюдження аналізованої проби по фотометруйованому об’єму. Суттєво покращено основні метрологічні характеристики атомно-абсорбційного спектрофотометра: збільшено точність, чутливість та селективність в приладі для вимірювання мікроконцентрацій важких металів та сертифікації продукції народного споживання. Виконано метрологічний аналіз атомно-абсорбційного спектрофотометра із капілярним еле-ктротермічним атомізатором на підставі варіаційного методу, що дозволило сформулювати вимоги на виготовлення приладу. Розроблено нову конструкцію вертикального капілярного електротермічного атомізатора. Проведено експериментальні дослідження запропонованого приладу, з яких зроблено висновок, що він характеризується практично лінійною статичною характеристикою в діапазоні, що на 50% перебільшує діапазон вимірювання звичайного спектрофотометра, на 40% меншою похибкою ви-значення мікроконцентрації та до двох разів більшою чутливістю. Крім того, збільшено кількість елементів, що можна визначити, до 70.
Ph. D. thesis by subject field 05.11.13 - Methods and instrumentation for control and determination of substance formulation. – Vinnitsa national technical university. - Vinnitsa, 2005. The thesis is dedicated to investigations of thermal-emission processes for atomization and devel-opment high prices spectrophotometer with capillary and electrochemical atomizator. It is specially noted the development of mathematical models of atomic-absorption spectrophotometer and process of atomi-zation process of reduction irregularity of distribution of analyzed test to photometric volume. It is spoken in detail about improved general metrological characteristics of spectrophotometer, increased precision and sensitivity of instrument for definition microconcentration of solid metals and certification of public consumer goods. The thesis gives a detailed analysis of atomic-absorption spectrophotometer with capillary electro-thermal method. On base of the variational method. It helps to formulate demands making instrument. New construction has been developed for vertical capillary electrothermal atomizator. Experimental researches of this instrument have been made. It is characterized by line static characteristic in elements have been increased.

Description

Keywords

Citation

Лорія М. Г. Атомно-абсорбційний спектрофотометр із капілярним електротермічним атомізатором [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.11.13 / Марина Геннадіївна Лорія. – Вінниця, 2005. – 16 с.