Автореферати дисертацій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Монастирі Слобідської України другої половини XVII - початку XX століть як історико-культурне явище
  (2003) Смоліна, О. О.
  Уперше проведено комплексне дослідження монастирських ансамблів Слобідської України в контексті розвитку національної культури. Здійснено хронологічну періодизацію розвитку монастирської культури регіону другої половини XVII - XX ст. У контексті соціокультурного розвитку регіону визначено функції монастирів Слобожанщини. Введено до наукового обігу архівні матеріали, на підставі яких виявлено широкий розвиток іконопису та ремесел у жіночих обителях регіону, а також визначено імена майстрів (ченців і світських), які брали участь у створенні культових будівель монастирських ансамблів. Розкрито основоположне значення Афонського статусу в формуванні духовних традицій чоловічих монастирів регіону, а щодо всіх обителей Слобожанщини - визначальну роль традиційного для даної культури поєднання консерватизму як характерної риси релігії та творчості як способу вираження прекрасного. На підставі архівних документів уточнено дані будівництва та атрибуції групи монастирських храмів. Шляхом аналізу символіки планувальних і стилістичних рішень монастирських комплексів регіону виявлено еволюцію художнього образу обителей Слобідської України. Установлено, що у внутрішньому оздобленні монастирських храмів Слобожанщини знаходили відображення ідеї, які панували на будь-якому етапі культурного розвитку суспільства.
 • Item
  Керування нелінійними динамічними об'єктами збагачувальних виробництв на основі гібридних моделей Гамерштейна
  (2009) Поркуян, О. В.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2009. Дисертація присвячена розв'язанню актуальної наукової проблеми підвищення ефективності автоматизованого керування процесами магнітного збагачення залізних руд шляхом удосконалення моделей та методів ідентифікації нелінійних динамічних об’єктів керування та контролю технологічних параметрів. Розроблено методи оперативної ідентифікації об'єктів збагачувального виробництва на базі гібридних моделей класу Гамерштейна, що дозволяють здійснювати керування процесами магнітного збагачення в умовах неповної та нечіткої інформації про об’єкти керування. Розроблено методи ультразвукового контролю характеристик подрібнених матеріалів, які засновані на використанні виявлених закономірностей поширення ультразвукових хвиль Лява. На основі розроблених методів побудована система керування процесами магнітного збагачення залізних руд, яка дозволила досягти оптимальних техніко-економічних показників.
 • Item
  Атомно-абсорбційний спектрофотометр із капілярним електротермічним атомізатором
  (2005) Лорія, М. Г.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця, 2005. Дисертацію присвячено дослідженню термоемісійних процесів при атомізації та розробці високоточного спектрофотометра з капілярним електротермічним атомізатором. Розроблено ма-тематичні моделі атомно-абсорбційного спектрофотометра та процесу атомізації, розроблено і досліджено способи зменшення нерівномірності розповсюдження аналізованої проби по фотометруйованому об’єму. Суттєво покращено основні метрологічні характеристики атомно-абсорбційного спектрофотометра: збільшено точність, чутливість та селективність в приладі для вимірювання мікроконцентрацій важких металів та сертифікації продукції народного споживання. Виконано метрологічний аналіз атомно-абсорбційного спектрофотометра із капілярним еле-ктротермічним атомізатором на підставі варіаційного методу, що дозволило сформулювати вимоги на виготовлення приладу. Розроблено нову конструкцію вертикального капілярного електротермічного атомізатора. Проведено експериментальні дослідження запропонованого приладу, з яких зроблено висновок, що він характеризується практично лінійною статичною характеристикою в діапазоні, що на 50% перебільшує діапазон вимірювання звичайного спектрофотометра, на 40% меншою похибкою ви-значення мікроконцентрації та до двох разів більшою чутливістю. Крім того, збільшено кількість елементів, що можна визначити, до 70.
 • Item
  Cоціально-економічна безпека міста
  (2023) Романовська, Ю. А.
  Романовська Ю. А. Соціально-економічна безпека міста. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка. – Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Київ, 2023. Дисертацію присвячено розробленню теоретичних, методологічних та науково-прикладних основ зміцнення соціально-економічної безпеки міста. Сформовано предметне поле дослідження соціально-економічної безпеки міста. Уточнено понятійно-категоріальний апарат дослідження. Проведено аналіз характерних рис соціально-економічної безпеки міста. Удосконалено оцінювання фінансової спроможності міста. Проаналізовано вплив демографічного чинника на соціально-економічну безпеку міста. Розроблено методологічні засади оцінювання впливу «сірої» тіньової економіки на бюджет міста, які пераціоналізовано у вигляді оцінних правил, прийомів, процедур та операцій. Розроблено концептуальні засади аналізу розвитку загроз соціально-економічній системі «місто», які операціоналізовано у вигляді сукупності методичних і технічних прийомів та операцій аналізу. Проаналізовано підходи до оцінювання об’єктів економічної безпекології, доведено доцільність використання в оцінюванні моделювання. Розроблено модель оцінювання соціально-економічної безпеки міста з використанням методів векторної алгебри, наданих передумов, висунутих вимог до моделювання оцінювання та інформаційних інтересів користувачів оцінок. Сформульовано вимоги, правила й інструментарій інтерпретації результатів оцінювання соціально-економічної безпеки міста, отриманих з використанням розробленої оцінної моделі. Розроблену модель оцінювання соціально-економічної безпеки міста апробовано з використанням даних 6-х міст з різним адміністративним статусом. Обґрунтовано вибір сценарного підходу до організації зміцнення соціально-економічної безпеки міста, розкрито зміст сценарію зміцнення. Розроблено технологію підготовки сценарію зміцнення соціально-економічної безпеки міста. Розроблено послідовність аналізу ресурсного забезпечення сценаріїв зміцнення соціально-економічної безпеки міста. Сформовано фреймову модель імплементації сценарного підходу до зміцнення соціально-економічної безпеки міста до діяльності міської влади. Визначено склад потенційних стейкхолдерів зміцнення соціально-економічної безпеки міста, виділено їхні групи, описано у загальному вигляді інтереси та можливості стейкхолдерів у виконанні сценарію зміцнення, встановлено орієнтири в організації комунікацій міської влади зі стейкхолдерами кожної з виділених груп та запропоновано форми їхнього залучення до участі у виконанні сценарію зміцнення.