Передумови інституціоналізації сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Робота присвячена передумовам інституціоналізації сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами Мета статті полягає в узагальненні наявних досліджень стосовно інституціоналізації сталого розвитку регіону для утворення певного теоретичного базису інституційного забезпечення на засадах цільового управління підприємствами. Представлено аналіз основних досліджень вітчизняних і закордонних науковців, присвячених інституційному забезпеченню сталого розвитку. За результатами аналізу цих досліджень зроблено відповідне узагальнення та виділено основні контексти інституційного забезпечення сталого розвитку регіону: організаційний, безпековий, інноваційний, комунікаційний, мотиваційний, поведінковий, освітній, природокористувальний, політологічний, правовий. У зв'язку з посиленням уваги до глобальних проблем людства, які безпосередньо впливають на сталий розвиток окремих регіонів, подальше дослідження створення теоретичного базису відповідного інституційного забезпечення сталого розвитку регіону на основі цільового управління підприємствами є актуальним і потребує уваги. The publication is concerned with the preconditions for institutionalization of the sustainable development of region on the basis of target management of enterprise. The article is aimed at generalizing the existing researches on institutionalizing the sustainable development of region for the formation of a certain theoretical basis of institutional provision based on the targeted management of enterprises. The analysis of the basic researches of both domestic and foreign scholars on the institutional provision of sustainable development is presented. According to the results of analysis of these researches, the corresponding generalization is accomplished and the basic contexts of the institutional maintenance of sustainable development of region are allocated: organizational, security-based, innovative, communicational, motivational, behavioral, educational, nature-using, political, legal. In connection with increasing attention to the global problems of mankind, which directly affect the sustainable development of individual regions, further research of creation of the theoretical basis for an appropriate institutional support of the sustainable development of region using the targeted management of enterprises is topical and requires attention.

Description

Keywords

Citation

Семененко, І. М. (2019). Передумови інституціоналізації сталого розвитку регіону на засадах цільового управління підприємствами. Бізнес Інформ, № 2, 115-120. URL : https://doi.org/10.32983/2222%2D4459%2D2019%2D2%2D115%2D120