Монографії (КПтаС)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Психологія підліткової віктимності
  (Луганськ : вид-во «Ноулідж», 2013) Гарькавець, С. О.
  У монографії висвітлена проблема віктимізації підлітків у сучасних умовах розвитку українського суспільства. Розглянуті різні теоретичні підходи, які мають місце у закордонній, радянській та вітчизняній науковій думці до проблеми віктимності особистості. Зроблений акцент на психологічних чинниках, умовах родинного виховання, особливостях соціального та природного середовища, від яких значно залежить розвиток у підлітків віктимогенних властивостей та якостей. Наведені результати емпіричного дослідження та зроблений соціально-психологічний аналіз віктимної активності хлопців і дівчат, які проживають у різних регіонах України. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу, в якій артикульована увага на виборі віктимобезпечних стратегій поведінки підлітків в умовах конфліктної взаємодії. Адресовано студентам, аспірантам, викладачам і науковцям, які займаються вивченням і дослідженням проблеми віктимності особистості, та всім тим, хто цікавиться психологією жертви.
 • Item
  Психологія правослухняної та протиправної поведінки особистості в умовах трансформації українського суспільства
  (2008) Третьяченко, В. В.; Гарькавець, С. О.; Коломійцев, О. О.
  У монографії подані результати теоретичного та експериментального вивчення проблеми соціально-психологічної детермінації правослухняної та протиправної поведінки особистості. Розглядаються питання стану правосвідомості у представників різних соціальних груп. Аналізуються чинники, які обумовлюють соціально-нормативну і антисоціальну поведінку підлітків, юнаків та дорослих в сучасних умовах трансформації та розвитку українського суспільства. Запропановані психокорекційні заходи щодо запобігання девіантним проявам в середовищі студентської молоді та, за допомогою яких, можливо реконструювати ціннісно-смислову сферу особистості правопорушника, який знаходиться в умовах соціальної депрівації. Широко представлені погляди зарубіжних і вітчизняних учених на проблему поведінки людини у соціально-нормативному вимірі та шляхи подолання соціальної дезадаптації. Дослідження може становити інтерес для психологів, соціальних робітників, вихователів, співробітників пенітенціарних установ, студентів гуманітарних спеціальностей, а також усіх, хто цікавиться зазначеною проблемою.
 • Item
  Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти
  (2016) Гарькавець, С. О.
  У монографії висвітлено результати теоретичного аналізу проблеми соціально-нормативної активності особистості. Розглянуті психологічні референти соціально-нормативної активності особистості, у якості критеріїв вимірності просоціального існування людини в трансформуючому соціумі. Проаналізовані види та форми соціально-психологічних впливів, за допомогою яких можливі позитивні зміни в ціннісно-смисловій сфері особистості, набуття індивідом стійких стереотипів соціально-нормативної поведінки. Запропоновані шляхи оптимізації формування соціально-нормативних установок старших школярів в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Адресовано студентам, аспірантам, науковцям і педагогам, а також усім, хто цікавиться проблемами морального та правового виховання учнівської молоді.
 • Item
  Психологія підліткової віктимності
  (2013) Гарькавець, С. О.
  У монографії висвітлена проблема віктимізації підлітків у сучасних умовах розвитку українського суспільства. Розглянуті різні теоретичні підходи, які мають місце у зарубіжній, радянській та вітчизняній науковій думці до проблеми віктимності особистості. Зроблений акцент на психологічних чинниках, умовах родинного виховання, особливостях соціального та природного середовища, від яких значно залежить розвиток у підлітків віктимогенних властивостей та якостей. Наведені результати емпіричного дослідження та зроблений соціально-психологічний аналіз виктимної активності хлопців і дівчат, які проживають у різних регіонах України. Запропонована програма соціально-психологічного тренінгу, в якій артикульована увага на виборі віктимобезпечних стратегій поведінки підлітків в умовах конфліктної взаємодії. Адресовано студентам, аспірантам, викладачам і науковцям, які займаються вивченням і дослідженням проблеми віктимності особистості, та всім тим, хто цікавиться психологією жертви.
 • Item
  Соціально-нормативний конформізм особистості у психологічному вимірі.
  (2010) Гарькавець, С. О.
  У монографії висвітлено результати теоретичного та експериментального аналізу проблеми соціально-нормативної поведінки, її зв'язку з проявами конформізму особистості як психологічного феномена. Розглянуто чинники, умови та психологічні механізми прояву конформізму особистості, у якості критеріїв психологічної вимірності соціально-нормативного існування людини у соціумі. Представлені наукові погляди зарубіжних і вітчизняних учених стосовно закономірностей функціонування соціальних норм у суспільстві, їхнього впливу на свідомість особистості та продукування нею соціально-нормативної поведінки. Проаналізовано ставлення людей з різних соціальних груп до широкого спектру соціально-нормативних впливів і вибору способів поведінки адекватних соціальним умовам їхнього існування. Адресовано студентам, аспірантам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами детермінації соціально-нормативної поведінки та соціальних і психологічних впливів.