ДН-01-20 «Теорія та практика системного підходу створення новітнього рухомого складу залізниць мультифункціональним управлінням термомеханічною навантаженністю «колесо-колодка-рейка» для підвищення безпеки, енерго- та ресурсозаощадження»

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 12
 • Документ
  Удосконалення стіни бокової напіввагонів вітчизняного виробництва
  (ДП «ДОСЗТ», 2020) Фомін, О. В.; Горбунов, М. І.; Швець, А. О.; Фоміна, А. М.; Скляр, А. В.
 • Документ
  Модернизация метода повышения тягово-тормозных качеств локомотива при прохождении стрелочных переводов
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Горбунов, Н. И.; Ковтанец, М. В.; Ковтанец, Т. Н.; Просвирова, О. В.
  Представлены результаты исследований факторов влияющих на вероятность безотказной работы элементов стрелочных переводов. В работе выполнен анализ работы песочных систем локомотивов, а также сложности путевого хозяйства в очистке рельсошпальной решетки, что позволило определить причины засорения стрелочных переводов песком. Изучена работа элементов автоматической локомотивной сигнализации и разработана инновационная система блокирующая песочную систему локомотива при прохождении стрелочных переводов. Наведено результати досліджень факторів, що впливають на ймовірність безвідмовної роботи елементів стрілочних перекладів. У роботі виконано аналіз роботи пісочних систем локомотивів, а також складності колійного господарства в очищенні рейкошпальних грат, що дозволило визначити причини засмічення стрілочних переказів піском. Вивчено роботу елементів автоматичної локомотивної сигналізації та розроблено інноваційну систему, яка блокує пісочну систему локомотива при проходженні стрілочних перекладів.
 • Документ
  Аналіз методу термоенергетичного газорозділення для керування охолодженням фрикційного контакту залізничних гальм
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Горбунов, М. І.; Просвірова, О. В.; Ковтанець, М. В.; Ковтанець, Т. М.
  У статті систематизовано результати досліджень вихрового ефекту та надано оцінку можливості використання конструкцій вихрової труби з метою здійснення впливу на фрикційні властивості поверхонь тертя залізничних гальмівних елементів. Використання ефекту температурного розділення газу дозволить покращити умови взаємодії в фрикційній трибосистемі залізничних гальм. Переваги використання вихрового ефекту полягають у його екологічності та доступності для запровадження. В статті наводиться огляд конструкцій газороздільних трубок, зазначаються їх особливості. Відомі експериментальні дослідження дозволили створити напівемпіричні математичні моделі для розрахунку газороздільних трубок. Важливою проблемою трибопар є підтримання стабільного рівня коефіцієнта тертя. Знаний спосіб удосконалення характеристик фрикційної взаємодії в системі «накладка - диск» чи «колодка - колесо», який передбачає використання стислого повітря з гальмівної магістралі для охолодження трибологічного контакту, не забезпечує достатньо ефективний конвективний теплообмін, що зумовлено постачанням до контактуючих поверхонь стислого повітря, яке не було охолоджено. Температура в трибоконтакті збільшується у процесі гальмування, відповідно, потребує зниження для недопущення юзу та утворення пластичних деформацій. Авторами запропоновано використання ефекту термічного розділення газів для керування охолодженням поверхонь тертя. Під час гальмування для терморегулювання поверхонь у гальмівний контакт постачається холодна фракція повітря. Удосконалений метод поліпшення умов взаємодії фрикційних елементів дискового гальма, який було запропоновано, призведе до стабілізації коефіцієнта зчеплення поверхонь тертя фрикційних елементів, та відповідно забезпечить кращу безпеку руху залізничного транспорту та покращити його екологічність.
 • Документ
  Вплив повздовжньо-динамічних навантажень на міцність гальмової важільної передачі візка вагона, обладнаного новим концептом упряжного пристрою
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Фоміна, А. М.; Ловська, А. О.; Горбунов, М. І.
  Досліджено повздовжню навантаженість вантажного поїзда, обладнаного новими концептами упряжного пристрою. Встановлено, що використання концепту упряжного пристрою дозволяє знизити повздовжню навантаженість поїзда майже на 30% у порівнянні з типовою схемою взаємодії локомотива з вагонами. Проведено розрахунок на міцність гальмової важільної передачі вантажного вагона, обладнаного новим концептом упряжного пристрою. При цьому максимальні еквівалентні напруження в елементах гальмової важільної передачі нижчі майже на 35% у порівнянні з типовою схемою Проведені дослідження сприятимуть створенню інноваційних конструкцій рухомого складу з покращеними техніко-економічними та динамічними показниками.
 • Документ
  Мoдернизaция пеcoчнoй cиcтемы лoкoмoтивa для энегргo и реcурcocбережения, пoвышения и упрaвления взaимoдейcтвия cиcтемы «кoлеco-рельc»
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Кoвтaнец, М. В.; Гoрбунoв, Н. И.; Кoвтaнец, Т. Н.; Кoвтaнець, М. В.; Гoрбунoв, М. І.; Кoвтaнець, Т. М.
  В рaбoте oпиcaнa целеcooбрaзнocть улучшения cцепления кoлеc лoкoмoтивa c рельcaми. Уcтaнoвленo, чтo для пoвышения кoэффициентa cцепления нaибoлее ширoкoе рacпрocтрaнение нa железных дoрoгaх мирa, пoлучилa пoдaчa квaрцевoгo пеcкa нa рельcы пoд кoлеca движущегocя лoкoмoтивa. Предcтaвлен aнaлиз неэффективнocти рaбoты пеcoчных cиcтем лoкoмoтивoв. Предлoженo и экcпериментaльнo oбocнoвaнo в три пocледoвaтельных этaпa пo мoдернизaции пеcoчнoй cиcтемы лoкoмoтивa для пoвышения тягoвo-cцепных и тoрмoзных кaчеcтв лoкoмoтивa, кoтoрые пoзвoлят cнизить зaтрaты экипирoвoчных мaтериaлoв, пoвыcить безoпacнocть движения, cнизить зaтрaты нa oбcлуживaние, пoвыcить тягoвo-cцепные и тoрмoзные кaчеcтвa лoкoмoтивa, a тaкже уcтрaнить другие приcущие пеcoчнoй cиcтеме недocтaтки. У роботі описана цілісність поліпшення зчеплення коліс локомотиву з рельсами. Встановлено, що для підвищення коефіцієнта зчеплення найбільш широке розповсюдження на залізницях світу, отримала подача кварцевого піску на рельсі по рельсі. Представлений аналіз неефективності роботи піскових систем локомотивів. Запропоновано і експериментально обгрунтовано в три послідовних етапи по модернізації пичної системи локомотиву для підвищення тягово-зчіпних і гальмівних якостей. витрати екіпірувальних матеріалів, підвищити безпеку руху, знизити витрати на обслуговування, підвищити тягово-зчіпні і гальмівні якості локомотиву, а також усунути інші властиві пісочній системі недоліки.