Євангельська притча і православний анекдот: спільне та відмінне

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Мета роботи: виявлення специфіки православного анекдоту шляхом його зіставлення з близькою за функцією євангельською притчею. Методологія: в межах культурологічного підходу застосовані методи порівняльного аналізу, індукції, дедукції. Наукова новизна: вперше проведено культурологічний аналіз співвідношення євангельської притчі і православного анекдоту, виявлені як об'єднуючі їх, так і специфічні для кожного з явищ ознаки.Висновки: православний анекдот може бути названий притчовим анекдотом. Сучасний православний анекдот має низку характеристик притчі: описуючи конкретну ситуацію він базується на євангельському вченні; як і притча, він має два шари: прив'язану до сучасності форму і позачасовий глибинний релігійний моральний зміст; основною його метою є зведення розуму людини від земного до небесного. Водночас низка специфічних характеристик не дозволяють абсолютно ототожнити їх: православний анекдот створюється на основі сучасного матеріалу; на відміну від притчі він передбачає сміхову реакцію. Анекдот за формою, але з глибинним притчовим змістом здатний необтяжливо проникати у свідомість секулярної людини, налаштованої на легкість і байдужої до рефлексії. Таким шляхом православ'я, як і в попередній період свого існування, прагне відповісти на запити часу, трансформуючи форму, але не змінюючи при цьому глибинну сутність свого вчення.
The purpose of the articleis to reveal the specifics of the Orthodox joke by comparing it with the Gospel parable having a similar function. Methodology.Within the framework of the cultural studies approach, the methods of comparative analysis, induction, and deduction were applied. Scientific novelty.The cultural studies analysis of the correlation between the Gospel parable and the Orthodox joke has been carried out for the first time, both unifying and specific characteristics to each of the phenomena have been identified. Conclusions. An Orthodox joke can be called a parable joke. A modern Orthodox joke has a number of characteristics of a parable: describing the particular situation, it is based on the Gospel teaching; like a parable, it has two layers: a form tied to modernity and a timeless deep religious moral meaning; its main goal is to raise the human mind from earthly to heavenly. At the same time, a number of specific characteristics do not allow us to identify them: the Orthodox joke is created based on modern material; unlike a parable, it involves a laughing reaction. The Orthodox joke (as a joke in form, but with a deep parable content) is able to easily penetrate the consciousness of a secular person who is tuned in to ease and not accustomed to reflection. In this way, Orthodoxy, as in the previous period of its existence, seeks to respond to the needs of the time, transforming the form, but not changing the deep essence of the teaching.

Description

Keywords

анекдот, притча, православний анекдот, євангельська притча, метанаратив, сучасна православна культура, секулярне суспільство, joke, parable, Orthodox anecdote, Gospel parable, metanarrative, modern Orthodox culture, secular society

Citation

Смоліна О. О. Євангельська притча і православний анекдот : спільне та відмінне / О. О. Смоліна // Культура і Сучасність. – 2021. – No 2. – С. 39-44.