Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право»)

Abstract

Description

Методичні вказівки надають чіткі настанови щодо якісної підготовки до практичних занять. Матеріали містять тематичний план з курсу «Екологічне право», зміст практичних занять для студентів денної форми навчання, зміст практичного заняття для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації щодо виконання навчальних аналітичних і дослідницьких завдань, тестові завдання, перелік питань до підсумкового контролю та список рекомендованої літератури. Методичні матеріали розроблені для здобувачів вищої освіти юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологічне право» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : О. В. Шаповалова, Л. В. Мартинова, С. В. Терещенко, О. І. Воронько. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 42 с.