"Daytime" and "Night" Cultures in p. Florensky and g. Florovsky’s Concepts

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

The purpose of the articleis to reveal the essence and to carry out comparative analysis of the culture typologies of the same name ("daytime" and "night"), proposed by P. Florensky and G.Florovsky. The methodologyis based on the compara-tive-analytical, hermeneutical and semantic approaches. The scientific noveltyof the work is that such investigation of similarities and differences of the same culture typologies of these thinkers is carried out for the first time, just as for the first time their con-cepts are combined into a single typology, including the latter in the context of existing approaches to the typology of culture. Conclusions:P. Florensky’s concept is broader both in terms of the scope of the material covered, and in the scale of the con-clusions drawn on its basis. G. Florovsky’s concept has a local character and does not go beyond the characteristics, stable in the church-Christian culture: the "day" ("light") of Christianity and the "night" of paganism. For G. Florovsky, the criterion for distinguishing between "daytime" and "night" types is the correspondence of the culture to the Orthodox Christian, ascetic, and actually hesychast tradition. For P. Florensky, however, such a criterion is the basic type of culture reflection, the closeness of culture to a widely understood religious-mystical consciousness or, on the contrary, scientific-rational one. For P. Florensky, the "daytime" and "night" cultures are the equivalent types. G. Florovsky, however, believes that the "night" culture should be changed by the "daytime" culture. At the same time, Florovsky's concept can, in a certain sense, be an integral part of Floren-sky's concept, if the "daytime" culture is left in the treatment of Fr. Paul, and the "night" culture (in Fr. Paul understanding) is represented in two components: a) Christian-religious (Florovsky’s "daytime" culture); b) Mytho-magical (Florovsky’s "night" culture). United in such a way typology of "daytime / night" culture of Florensky / Florovsky can be included in the context of the rhythm of apollonian and Dionysian types of culture, as well as broadly defined periods of "baroque" and "classicism" in culture
Мета дослідженняполягає у розкритті сутності та порівняльному аналізі "денної" та "нічної" типологій культури, запропонованих П. Флоренським і Г. Флоровським. Методологіядослідження базується на компаративно-аналітичному, герменевтичному та семантичному підходах. Наукова новизна полягає в тому, що виявлення подібностей і відмінностей однойменних типологій культури зазначених мислителів здійснюється вперше. Також вперше здійснюється об'єднання їх концепцій у єдину типологію з включенням останньої в контекст існуючих під-ходів до типології культури. Висновки. Концепція П. Флоренського є ширшою як за обсягом охопленого матеріалу, так і за масштабом зроблених на його основі висновків. Концепція Г. Флоровського має локальний характер і не виходить за межі усталених у церковно-християнській культури характеристик: "день" ("світло") християнства та "ніч" язичництва. Для Г. Флоровського критерієм виокремлення "денного" і "нічного" типів є відповідність культури православно-християнській аскетичній, фактично ісихастській традиції. Для П. Флоренськоготаким критерієм є базовий для культури тип рефлексії, близькість культури до релігійно-містичного або, навпаки, науково-раціонального її типу. Для П. Флоренського "денна" і "нічна" культури є рівнозначними типами. Г. Флоровський вважає, що "нічна" культура повинна бути змінена "денною" культурою. Водночас концепція Г. Флоровського може у певному сенсі бути складовою концепції П. Флоренського, якщо "денну" культуру залишити в трактуванні о.Павла, а "нічну" культуру (в розумінні о. Павла) подати у вигляді двох її складових: а) християнсько-релігійної ("денна" культура Флоровського); б) міфо-магічної ("нічна" культура Флоровського). Об'єднана таким чином типо-логія "денної / нічної" культури Флоренського / Флоровського може бути включена в контекст ритмічностіаполло-ніївського і діонісійського, а також періодів (якщо розуміти їх широко) "бароко" та "класицизму" в культурі.

Description

Keywords

typology of culture, "daytime" culture, "night" culture, P. Florensky's concept of culture, G. Florovsky'sconcept of culture, religious modernism, religious conservatism, типологія культури, "денна" культура, "нічна" культура, концепція культури П. Флоренського, концепція культури Г. Флоровського, релігійний модернізм, релігійний консерватизм

Citation

Smolina O. "Daytime" and "Night" Cultures in p. Florensky and g. Florovsky’s Concepts / Smolina Olha // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2017. – № 3. – С. 7-11.