Храми Луганщини: історико-культурний контекст і актуальність дослідження

Abstract

Мета роботи: вивчення ступеню дослідженості православних храмових архітектурних комплексів на території сучасної Луганської області. Методологія дослідження базується на компаративно-аналітичному підході із застосуванням методу систематизації.Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше здійснено аналіз сучасної наукової літератури про православні храми Луганщини, який показав, що наявні нечисленні видання не дають змоги скласти скільки-небудь цілісну картину про шляхи розвитку православного храмового будівництва в Луганському краї, його зв'язки з культурою регіону, про художньо-стилістичні уподобання в культовій архітектурі та її образно-естетичний аспект.Висновки: встановлено, що стосовно названої теми переважають видання каталожного типу. Це свідчить про первинний етап виявлення та накопичення матеріалу, на стадії якого перебуває процес дослідження храмів Луганщини. Низка видань містять помилкові дані, що цілком зрозуміло через розрізненість емпіричного матеріалу та його недостатню вивченість. І якщо, незважаючи на фрагментарність і роз'єднаність матеріалу загалом, історія окремих храмів області все ж зафіксована в наукових виданнях, довідниках, періодиці, то архітектурно-стилістичний аспект храмів Луганщини практично залишився поза межами наукового інтересу. З метою збереження національної культурної спадщини необхідні історико-культурологічні та мистецтвознавчі дослідження православного культового будівництва Луганського краю за весь період його існування.
The purpose of the article is to study the degree of research of Orthodox temple architectural complexes on the territory of the modern Lugansk region.The methodology is based on a comparative-analytical approach using the method of systematisation. The scientific noveltyof the work lies in the fact that an analysis of the modern scientific literature on the Orthodox churches in Lugansk region was carried out for the first time. Is showed that the available few editions do not allow us to draw a complete picture of the Orthodox church building development in the Lugansk region, of its connection with the regional culture, about artistic and stylistic preferences in the cult architecture and its figurative and aesthetic aspects. Conclusions:it has been established that publications of catalogue type prevail on this topic, which indicates the primary stage of identification and accumulation of material, at the stage of which the process of investigating the temples of Lugansk region is located. Some publications contain erroneous data, which is quite understandable by the disparity of the empirical material and its insufficient research. If, in spite of the fragmentation and disunity of the material in general, the history of some temples of the region is still fixed in scientific publications, reference books, periodicals, but the architectural and stylistic aspect of the Luhansk region temples has practically remained beyond the scope of scientific interest. To preserve the national cultural heritage, historical and cultural studies and art history studies of the Orthodox religious architecture of the Lugansk region are necessary for the entire period of its existence.

Description

Keywords

Луганська область, православні храми Луганщини, архітектура православних храмів Луганщини, художньо-стилістичний аспект храмового будівництва, історико-культурний аспект храмового будівництва, Lugansk region, Orthodox churches of Lugansk region, the architecture of Orthodox churches in Lugansk region, artistic and stylistic aspect of temple architecture, historical and cultural aspect of temple architecture

Citation

Смоліна О. О. Храми Луганщини : історико-культурний контекст і актуальність дослідження / О. О. Смоліна // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2018. – № 40. – С. 3-10.