Православний анекдот як явище сучасної Православної культури

No Thumbnail Available

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Мета роботи: розкриття специфіки православного анекдоту як явища сучасної православної культури. Методологія:в контексті культурологічного підходу використані метод компаративного аналізу, індукції, дедукції, типологізації, класифікації. Наукова новизна: вперше феномен православного анекдоту досліджений уконтексті культурології; висловлені припущення щодо часу і причин його появи; виділені його джерела, запропоновано типологію православного анекдоту; доповнені дані щодо культурної специфіки цього феномену. Висновки. У світській і народній культурі анекдот є формою непідцезурної народної творчості, сферою інакомислення. Православний анекдот натомість є одним із способів проповіді і не виступає в опозиції до офіційної церковної лінії. Притча в формі анекдоту зрозуміліша і прийнятніша культурною свідомістю сучасної людини. Виділено такі типи православних анекдотів (за змістом): курйозні випадки з історії церкви, життя окремих парафій або пастирської практики; «дитяче сприйняття релігії»; «перед дверима Раю»; «діалог віруючого і невіруючого»; самоіронія православних монахів і мирян. Розвиток жанру православного анекдоту свідчить про процеси адаптації православної культури до існування в умовах панування світської.
The purpose of the articleis to reveal the specifics of the Orthodox joke as a phenomenon of modern Orthodox culture. Methodology.In the context of the culturological approach, the method of comparative analysis, induction, deduction, typology, and classification was used. Scientific Novelty.For the first time the phenomenon of the Orthodox joke was investigated in the context of cultural studies; assumptions were made regarding the time and reasons for its appearance; its sources are highlighted, the typology of the Orthodox joke is proposed; supplemented with data on the cultural specificity of this phenomenon. Conclusions.In secular and folk culture, a joke is a form of uncensored folk art, a sphere of dissent. The Orthodox joke, by contrast, is one of the ways of preachingand does not oppose the official church line. A parable in the form of a joke is more understandable and acceptable to the cultural consciousness of a modern person. The following types of Orthodox jokes are distinguished: curious cases from the history of the church, the life of individual parishes, or pastoral practice; «Children's perception of religion»; «In front of Paradise doors»; «Dialogue between a believer and an unbeliever»; self-irony of Orthodox monksand laity. The development of the genre of the Orthodox joke testifies to the processes of adaptation of the Orthodox culture, which exists under the prevailing secular culture.

Description

Keywords

анекдот, православний анекдот, сучасна культура, православна культура, специфіка православного анекдоту, типологія православного анекдоту, джерела православного анекдоту, joke, orthodox joke, contemporary culture, orthodox culture, specificity of an orthodox joke, typology of an orthodox joke, sources of an orthodox joke

Citation

Смоліна О. О. Православний анекдот як явище сучасної Православної культури / О. О. Смоліна // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2021. – No 3. – С. 8-13.